Beløp i 1 000 NOK Note 2017 2016
EIENDELER      
Anleggsmidler      
Immaterielle eiendeler      
Utsatt skattefordel 5 12 732 16 438
Sum immaterielle eiendeler   12 732 16 438
Varige driftsmidler      
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 6 106 802 109 384
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l 6 4 294 5 378
Sum varige driftsmidler   111 096 114 762
Finansielle anleggsmidler      
Investeringer i datterselskap 4 543 786 524 735
Investering i tilknyttet selskap 4 60 870 60 870
Investering i aksjer og andeler 4 27 431 24 446
Pensjonsmidler 3 1 821 8 279
Andre langsiktige fordringer   1 568 1 096
Sum finansielle anleggsmidler   635 477 619 426
Sum anleggsmidler   759 305 750 627
OMLØPSMIDLER      
Fordringer      
Kundefordringer   170 372
Kortsiktig fordringer konsern 12 12 725 29 154
Andre fordringer 7 1 510 2 392
Sum fordringer   14 404 31 918
Bankinnskudd, kontanter og lignende   1 173 1 290
Sum omløpsmidler   15 577 33 208
SUM EIENDELER   774 882 783 834
EGENKAPITAL      
Innskutt egenkapital      
Aksjekapital 8,9 175 242 175 242
Overkurs 9 404 020 404 020
Sum innskutt egenkapital   579 262 579 262
Opptjent egenkapital      
Annen egenkapital 9 -27 239 -60 318
Sum opptjent egenkapital   -27 239 -60 318
Sum egenkapital   552 023 518 944
GJELD      
Avsetning for forpliktelser      
Pensjonsforpliktelser 3 7 070 5 582
Sum avsetning for forpliktelser   7 070 5 582
Annen langsiktig gjeld      
Gjeld til kredittinstitusjoner 10 70 000 180 000
Sum annen langsiktig gjeld   70 000 180 000
Kortsiktig gjeld      
Gjeld til kredittinstitusjoner   41 416 70 264
Leverandørgjeld   1 180 2 297
Betalbar skatt   - 413
Skyldig offentlige avgifter   1 557 1 502
Avsatt utbytte 9 25 000  
Gjeld til selskap i samme konsern 12 1 253 574
Annen kortsiktig gjeld 11 75 383 4 258
Sum kortsiktig gjeld   145 789 79 308
Sum gjeld   222 859 264 890
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   774 882 783 835