Nordkraft har ansvar for de samfunnsmessige konsekvensene som følger av konsernets virksomhet og har som mål å drive virksomheten på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte. Menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, det ytre miljø og anti-korrupsjon er viktig og det er fokus på å sikre at prosjekter har sunne og gode rutiner, og at det stilles etiske og miljømessige krav til både leverandører og egen virksomhet.

Nordkraft har som mål å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør, skape tillit og troverdighet til konsernets virksomhet og framstå som attraktiv for konsernets interessenter. Nordkraft eier, bygger og drifter samfunnskritisk infrastruktur, og har et ansvar for å sørge for trygg og pålitelig forsyning av fornybar energi til våre kunder. Nordkraft tar et bredt samfunnsansvar utover det som er pålagt oss. Vi bidrar til næringsutvikling i regionen, og har samarbeid med skoleverket og Universitetet i Nord-Norge. Dette for å øke interessen for vår bransje, og for å sikre langsiktig rekruttering. Gjennom å støtte det lokale idretts- og kulturmiljøet bidrar Nordkraft til å gjøre lokalsamfunnet attraktivt for nåværende og fremtidige ansatte.

Nordkraft har en lang og god tradisjon som samfunnsaktør, og jobber hardt med å forvalte mandatet på en ansvarlig og bærekraftig måte.