ÅRETS SKATTEKOSTNAD FORDELER SEG PÅ
Tall i 1 000 NOK20172016
Betalbar skatt, alminnelig inntekt10 272 11 297
Korrigering av skatt tidligere år2 414 -203
Grunnrenteskatt8 374 11 500
Endr. i utsatt skatt over EK- -3 245
Endr. i utsatt skatt midlertidige forskjeller18 072 17 491
Sum skattekostnad39 13236 840
BETALBAR SKATT I BALANSEN:
Tall i 1000 NOK31.12.201731.12.2016
Betalbar skatt av årets resultat9 930 11 297
Grunnrenteskatt8 374 4 329
Naturressursskatt9 868 9 652
Motregnet naturressursskatt tidligere år-8 360 -7 195
Skatteeffekt avgitt konsernbidrag-936 -3 689
Betalbar skatt i balansen18 87614 394

Skattekostnaden sammenlignet med resultat før skatt avviker fra det beløpet som hadde fremkommet dersom nominell skattesats for alminnelig inntekt hadde vært benyttet. Differansen er forklart som følger:

BEREGNING AV ÅRETS SKATTEKOSTNAD
Tall i 1 000 NOK20172016
Resultat før skattekostnad159 522 73 529
Skatt beregnet med nominell skattesats38 285 18 382
Grunnrenteskatt20 526 11 500
Korreksjon tidligere år2 414 -203
Økt fremførbar grunnrenteskatt ved økt skattesats-5 830 4 748
Endring utsatt skatteforpliktelse ved redusert skattesats-1 630 -1 825
Salg og verdiendring aksjer-10 545-
Mottatt utbytte 2 -
Andre permanente forskjeller 66 470
Resultat tilknyttede selskap -3 115 -900
Virksomhet holdt for salg - -365
Avskåret rentefradrag - 8 175
Effekt utsatt skatt ført mot egenkapital - -3 245
Andre forskjeller -1 042 102
Sum skattekostnad39 13236 840
Effektiv skattesats25%50 %
Endring utsatt skatt:
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Omløpsmidler Gevinst og tapskonto Pensjoner Lån og forpliktelser Fremførbart underskudd Sum
Utsatt skatt per 31. desember 2016603 750-21 388-6 5151 655-5 821-185 767385 914
Resultatført i perioden 6 012 4 252 -64 -894 -22 028 30 794 18 072
Ført mot utvidet resultat i perioden -3 535 -3 535
Utsatt skatt per 31. desember 2017609 762-17 136-6 579-2 774-27 849-154 973400 451

Utsatt skatt nettoføres i balansen når konsernet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt. Utsatt skattefordel knyttet til fremførbare negative grunnrenteinntekter oppfyller kravene til motregning.