Lønnskostnader
Tall i 1 000 NOK20172016
Lønninger15 211 15 201
Arbeidsgiveravgift2 006 1 952
Pensjonskostnader4 725 5 203
Styrehonorar700 700
Annen personalkostnad3 204 3 266
Sum lønnskostnader25 84626 322
Ansatte og årsverk
Tall i 1 000 NOK20172016
Antall ansatte1718
Antall årsverk1718

Informasjon om godtgjørelse til administrerende direktør er gitt i konsernets note 7.

Det er ingen enkeltlån/sikkerhetsstillelser som utgjorde mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Det er ikke inngått avtaler om opsjoner til ansatte, styret eller andre nærstående parter.

Nordkraft AS tilbyr rentefrie personallån innenfor Skattedirektoratets forskrift. Maksimalt lån er 3/5 av Folketrygdens grunnbeløp, med tilbakebetaling innen 1 år. I tillegg er det etablert låneordning med inntil 6 ganger månedslønn, tilbakebetaling over maksimalt 5 år, og renteberegning i henhold til normalrente for lån i arbeidsforhold.

Fordringer på ansatte utgjorde til sammen 1,5 millioner kroner ved årsskiftet, mot 1,0 million kroner pr 31.12.2016.

Godtgjørelse til revisor
Tall i 1 000 NOK20172016
Ordinær revisjon102 116
Andre tjenester 404 401
Sum revisjonskostnader506517