Kundefordringer
Tall i 1000 NOK 31.12.201731.12.2016
Nettleiefordringer23 54232 534
Andre kundefordringer16 26611 843
Avsetning til dekning av tap-740-629
Kundefordringer netto39 06843 748
Andre fordringer
Tall i 1000 NOK 31.12.201731.12.2016
Lån og forskudd til ansatte8 6297 507
Vederlag aksjesalg ikke forfalt70 404-
Fremførbar naturressursskatt59 16859 066
Andre kortsiktige fordringer15 97917 661
Sum andre kortsiktige fordringer154 18084 233

Virkelig verdi av kundefordringer og andre fordringer tilsvarer balanseført verdi. Se note 3 for nærmere beskrivelse.