Årets skattekostnad fordeler seg på
Tall i 1 000 NOK20172016
Betalbar skatt- 413
Korrigering tidligere års skatt- -14
Skatt på aktuerielt tap1 568 -1 823
Endr. i utsatt skatt midlertidige forskjeller3 706 2 865
Sum skattekostnad5 2741 442
Beregning av årets skattegrunnlag
Tall i 1 000 NOK20172016
Resultat før skattekostnad68 317 7 626
Permanente forskjeller460 477
Endring i midlertidige forskjeller-144 3 764
Verdiendring aksjer-947 -305
Mottatt utbytte-9 312 -9 539
Skattepliktig del av utbytte279 286
Realisert gevinst/tap aksjer-55 920 4 540
Avskåret rentefradrag- 1 653
Benyttet fremførbart underskudd-2 734 -6 848
Årets skattegrunnlag01 654
Oversikt over midlertidige forskjeller
Tall i 1 000 NOK31.12.201731.12.2016
Driftsmidler-15 975 -17 688
Netto pensjonsforpliktelse-5 249 2 697
Gevinst- /tapskonto616 770
Avskåret rentefradrag-6 191 -6 190
Fremførbart underskudd-45 346 -48 080
Ikke utlignet skattereduserende forskjell16 791-
Sum-55 354-68 491
24/25 % utsatt skatt (+) / skattefordel (-)-12 732-16 438

Skattekostnaden sammenlignet med resultat før skatt avviker fra det beløpet som hadde fremkommet dersom nominell skattesats for alminnelig inntekt hadde vært benyttet.

Differansen er forklart som følger:
Tall i 1 000 NOK20172016
Resultat før skattekostnad68 317 7 626
Skatt beregnet med nominell skattesats 25% (27%)16 396 1 906
Skatt av permanente forskjeller-15 705 -1 135
Redusert utsatt skattefordel ved endret skattesats554 685
Korreksjon skatt tidligere år- -14
Ikke utlignet midl. forskjell4 030-
Sum skattekostnad5 2741 442