Av bankinnskuddet pr 31.12.2017 på kr 1 172 956 er kr 1 160 000 bundne skattetrekksmidler, mens kr 12 956 gjelder en depositumskonto.