Lønnskostnader
Tall i 1000 NOK20172016
Lønn79 22378 090
Arbeidsgiveravgift7 0637 304
Pensjonskostnader - innskuddsbaserte ordninger3 0512 245
Pensjonskostnader - ytelsesbaserte ordninger8 2448 737
Styrehonorarer 1 040977
Andre personalkostnader 6 5076 297
Sum lønnskostnader105 128103 650
Ansatte og årsverk
Tall i 1000 NOK20172016
Antall ansatte129114
Antall årsverk126113
Herav lærlinger75

Det er ingen enkeltlån/sikkerhetsstillelser som utgjorde mer enn 5 % av konsernets egenkapital. Det er ikke inngått avtaler om opsjoner til ansatte, styret eller nærstående parter.

Ansatte kan tildeles rentefrie personallån innenfor Skattedirektoratets forskrift. Maksimalt lån er 3/5 av Folketrygdens grunnbeløp, med tilbakebetaling innen ett år. I tillegg er det etablert låneordning med inntil 6 ganger månedslønn, tilbakebetaling over maksimalt 5 år, og renteberegning i henhold til normalrente for lån i arbeidsforhold.

Fordringer på ansatte utgjorde til sammen 8,6 millioner kroner ved årsskiftet, mot 7,5 millioner
kroner per 31.12.2016.

Ytelser til administrerende direktør
Tall i 1000 NOK20172016
Lønnskompensasjon2 4992 136
Andre ytelser 142313
Sum2 6412 449

Administrerende direktør er omfattet av konsernets kollektive ordninger, samt har avtale om tilleggspensjon med hovedvekt på førtid. Det er opprettet et pensjonsfond for innbetalinger av årlig premie til dekning av førtidspensjonen. Nordkraft har risikoen for avkastningen knyttet til pensjonsfondet. Dersom administrerende direktør slutter etter styrets ønske, har han krav på å få utbetalt lønn i ett år utover oppsigelsestiden, med fradrag for eventuell lønn eller annen godtgjørelse fra tredjemann.