Nordkraft ble etablert 21. desember 1913, under navnet Narvik Kommunale Elektrisitetsverk, og har lang erfaring med drift og bygging av energiproduksjon og distribusjon av elektrisk kraft. Konsernet består av fire virksomhetsområder:

  • Produksjon
  • Nett
  • Prosjekt
  • Entreprenør

Konsernets virksomhet er hovedsakelig i Nord-Norge, men konsernet drifter også kraftverk i Trøndelag og på Vestlandet. Selskapets hovedkontor ligger i Narvik. Nordkraft AS eies av Narvik kommune (50,01 %), Jämtkraft AB (28,0 %), Troms Kraft AS (5,33 %) og Hålogaland Kraft AS (16,66 %).

Produksjon

Virksomhetsområdet Produksjon består av produksjonsvirksomhet og en krafthandelsavdeling. Virksomheten fokuserer på effektiv drift av kraftverk innenfor både magasin, småkraft og vindkraft. Fysisk kraftomsetning skjer hovedsakelig i spot- og regulerkraftmarkedet. I tillegg drives elsertifikathandel, og det prissikres i finansielle instrumenter. Virksomhetsområdet består av 12 medarbeidere. Vedlikeholdstjenester leveres primært av entreprenørvirksomheten i Nordkraft.

Nøkkeltall Produksjon:
20172016201520142013
Kraftproduksjon
Installert kapasitet (MW)329,6326,6319,7314,7281,2
Egeneiet
240,1240,1233,2314,7281,2
Operørskap
89,586,586,5 - -
Produksjon (GWh) 1 198,21 117,2921,7933,4890,6
Egeneiet
978,51 001,7840,1933,4890,6
Operørskap
219,7115,581,6
Middelproduksjon (GWh) (egeneiet)892,0823,8815,1810,7804,0
Kraftmarkedet
Systempris, Nord Pool (øre/kwh)27,525,018,724,829,7
NO4 pris (øre/kwh)23,723,317,526,330,1

 

Produksjon drifter Nordkrafts egen produksjonsportefølje på syv vannkraftverk, samt ett vindkraftverk og 14 småkraftverk omfattet av operatørskapsavtaler. Fra 1. januar 2018 er ytterligere 4 vannkraftverk tilkommet i operatørskapsporteføljen. Nordkrafts medeiendomsrett i Kobbelv kraftverk og konsernets konsesjonskraftkontrakter forvaltes også av virksomheten.

Etterspørselen etter kraft varierer både gjennom døgnet og året, og kraftmarkedene er avhengige av kapasitet som kan reguleres i forhold til etterspørselen. En stor andel av produksjonskapasiteten er fleksibel. God drift på anleggene og produksjonsoptimering gjør at man oppnår høyere gjennomsnittspriser enn spotmarkedet.

Nordkrafts vannkraftverk produserte 978,5 GWh i 2017 (2016: 916,7 GWh), som er en økning på 7 prosent fra i fjor og følger av mer magasinuttak. Produksjonen i operatørdrevne kraftverk ble 219,7 GWh, med 96,8 GWh fra vindkraft (2016: 85,1 GWh) og 122,9 GWh fra vannkraft (2016: 115,5 GWh). Det har i 2017 vært god drift og høy produksjonstilgjengelighet. Tilsig til magasinkraftverkene i 2017 var 801 GWh mot normalt 751 GWh.

EBITDA for virksomhetsområdet Produksjon ble 116,2 millioner kroner i 2017 mot 100,8 millioner kroner i 2016. Områdeprisen i NO4 økte fra 23,3 øre/kWh i 2016 til 23,7 øre/kWh i 2017. Kraftprisene har vært relativt stabile i 2017, og økte mot slutten av året. Gjennom optimering av produksjon har Nordkraft i gjennomsnitt oppnådd en spotpris på magasinkraft som er 2 prosent bedre enn NO4-pris. 54 prosent av egeneiet produksjon i 2017 (2016: 56 %) var sikret ved forhåndssalg av finansielle terminkontrakter. Gjennomsnittlig sikret pris var på 26,25 øre/kWh og realisert sikringsresultat i 2017 var på -4,0 millioner (2016: 4,4 millioner).
 

Prosjekter

Virksomhetsområdet Prosjekt prosjekterer og bygger vind- og småkraftverk i egenregi og for eksterne samarbeidspartnere, samt ivaretar oppgradering av selskapets egne produksjonsanlegg og produksjonsanlegg som Nordkraft drifter for eksterne.

Nordkraft eier fallrettigheter og opsjoner til å utvikle og bygge småkraftverk som ikke er underlagt krav om offentlig eierskap. Det gjennomføres løpende vurdering av prosjektene. Prosjekter som blir vurdert til å ha dårlig realisme (konsesjon, økonomi, teknisk gjennomførbarhet) termineres for å unngå unødvendige investeringer og ressursbruk. 

I januar 2017 solgte Nordkraft sine to vindkraftprosjekter, Ånstadblåheia i Sortland kommune og Sørfjord i Tysfjord kommune, til Fortum. Samtidig inngikk Nordkraft avtale med Fortum om utvikling og prosjektledelse av begge prosjektene. Utbygging av Ånstadblåheia vindpark ble påbegynt i mars 2017, og vindparken forventes ferdigstilt høsten 2018. Sørfjord vindpark ble påbegynt i juni 2017 og forventes ferdigstilt høsten 2019.

Nordkraft solgte Hesjeberg småkraftverk i 2017, og inngikk samtidig avtale om å drifte kraftverket. Småkraftprosjektet Tokagjelet ble solgt i februar 2018, hvor Nordkraft vil levere utviklingstjenester og drifte kraftverket når det er ferdigstilt.
 

Nett

Virksomhetsområdet Nett består av monopolvirksomheten knyttet til drift og forvaltning av energinettet. Det overordnede målet er å sørge for sikker strømforsyning uten avbrudd eller andre kvalitetsavvik. Nordkraft kjøpte nettvirksomheten i Ballangen kommune i 2017, og har etter oppkjøpet omtrent 15 500 målepunkter mot sluttbrukerkunder

Nøkkeltall Nett:
Tall i MNOK20172016201520142013
Akkumulert mer-/mindreinntekt (+/-)17,15,1-6,3-12,27,2
Endring i mer-/mindreinntektssaldo12,011,45,9-19,42,4
Nettkapital 314,7 224,8 212,2 203,4 206,4
Avkastning monopolvirksomheten4,9 %6,7 %0,9 %-3,3 %4,6 %
Operasjonelle nøkkeltall
Km høyspentkabler, distribusjonsnett382,85355,4352,5347,9331,4
Antall nettstasjoner698462448444432
Antall målere 15 500 12 333 12 249 12 090 11 547
Distribuert kraft i MWh 456 550 411 973 403 098 407 381 399 883
KILE4,4 3,4 3,7 4,0 2,4
Nettap %6,0 %5,7 %6,0 %6,7 %6,5 %
NVE-rente6,1 %6,4 %6,3 %6,6 %6,9 %

 

Nordkraft fikk en merinntekt i 2017 på 13,6 millioner kroner. Ved utgangen av 2017 hadde konsernet en akkumulert merinntekt inkludert renter på 17,1 millioner kroner. 1. januar 2018 ble nettleien i Nordkraft Nett sitt område endret som følge av oppkjøp av nettvirksomheten i Ballangen. For husholdningene i Narvik medfører endringen en økning av fastleddet på 500 kr/år, mens energileddet er redusert fra 11,4 øre/kWh til 9 øre/kWh eksklusive avgifter. For en gjennomsnittskunde utgjør dette en årlig økning på cirka 120 kroner. Nettleien i Nordkraft Nett er etter prisendringen fortsatt blant landets rimeligste. Stort reinvesteringsbehov i regionalnettet vil imidlertid medføre økt nettleie i fremtiden.

For 2018 er det varslet lavere inntektsramme enn den vedtatte inntektsrammen for 2017. Varslet for 2018 er 88,3 millioner kroner, mot 90,2 millioner kroner i vedtak for 2017. Årsaken til nedgangen er knyttet til selskapets kostnadsreduksjon i 2016.

AMS-utrullingen har god framdrift. Ved utgangen av året gjenstår installerering av 300 AMS-målere av totalt 11 000 som skal installeres innen fristen 1. januar 2019.

Det er i tiden fremover ventet flere regulatoriske endringer i rammevilkårene fra NVE. Endring av kontrollforskriften er på høring med frist for innspill 1. mars. NVE foreslår en endring av tariffstruktur mot abonnert effekt til erstatning for forbrukt energi. I tillegg ser NVE på en sammenslåing av modell for distribusjon- og regionalnett, samt endring av referanserenten (NVE-renten). Dette er forhold som kan få konsekvenser for inntektsrammen til Nordkraft Nett. Nordkraft arbeider kontinuerlig med å tilpasse virksomheten til endrede krav.
 

Energidrift

Konsernets entreprenørtjenester er samlet i virksomhetsområdet Energidrift. Enheten innehar fagkompetanse innen vedlikehold av bygg, magasin-, vind- og småkraftverk, samt gatelys, fiber og nettvirksomhet. Enheten er den avdelingen som har flest ansatte i konsernet med 53 medarbeidere ved utgangen av året.

Energidrift ivaretar drift og vedlikehold av Nordkrafts egne anlegg innenfor kraftproduksjon, nettvirksomhet og vedlikehold av bygg. De to største faggruppene er energimontører og energioperatører, men avdelingen har også andre fagarbeidere og en ingeniør/planleggingsstab på fem årsverk. Energidrift har også ansvar for deler av konsernets eksterne virksomhet, herunder drift av gatelysnettet i Narvik, samt all ekstern fiberaktivitet. I tillegg omfattes Driftsstøtte av virksomhetsområdet. Driftsstøtte leverer tjenester til Nett og Produksjon knyttet til samband, fjernstyring og driftssentral.

Etterspørselen etter entreprenørtjenester er tradisjonelt preget av sesongsvingninger. Det er et mål å fordele arbeidet jevnere over året og effektivisere ressursbruken. Spesielt satsingen på utbygging av fiber for Broadnet har bidratt til å øke arbeidsmengden i lavsesong. Det er i dag jevnere belastning gjennom året, og faktureringsgraden er økt betydelig de senere år. I tillegg til satsing på fiber bidrar både bygging av nye vindparker og drift av disse til en økende oppdragsmengde fremover.

Virksomhetsområdet Entreprenør hadde inntekter på 53,4 millioner kroner i 2017 (2016: 47,2 millioner kroner) og et driftsresultat på 1,1 millioner kroner (2016: 1,5 millioner kroner). Fiberutbygging har bidratt til at eksterne tjenesteleveranser har økt med 70 prosent fra 2016 til 2017, men fortsatt er virksomheten i stor grad rettet mot leveranser av tjenester til konsernselskaper. Energidrift vant konkurranse om tjenester til Nordkraft Nett etter anbudsrunde og avtalen er på inntil 4 år fra 01.04.2017. Energidrift leverte i 2017 48 % av sine tjenester til konsernets nettvirksomhet. 

Hovedfokus i tiden fremover vil fortsatt være å videreutvikle en profesjonell entreprenørenhet med fokus på kvalitet og effektivitet. Det betyr at ressursstyring og effektivisering, kompetanseutvikling og kompetanseheving vil være viktig. Entreprenøravdelingen har blant annet et tett samarbeid med regionens utdanningsmiljøer og har som mål å bidra til å ivareta de yrkesfagene som er viktig for konsernet. Entreprenøravdelingen hadde ved årsskiftet seks lærlinger; en innen industrimekanikerfaget, og fem innen montørfaget.