Selskapet har innskuddsordning, samt en ytelsesordning lukket per 1. juni 2013.

Samtlige ansatte er med i en kollektiv pensjonsordning etter Lov om foretakspensjon. Pensjonsordningene er generelt finansier t gjennom innbetalinger fra selskapene, som hovedsakelig fastsettes basert på aktuarberegninger.

Informasjon om pensjon for administrerende direktør er gitt i konsernets note 7.

Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi ved utgangen av året. Pensjonsforpliktelsene (netto nåverdi av pensjonsytelsen opptjent på balansedagen justert for fremtidige lønnsøkninger) er vurdert etter beste estimat basert på forutsetninger per balansedagen. De aktuarielle beregningene av pensjonsforpliktelsene er utført av uavhengig aktuar.

Økonomiske og aktuarmessige forutsetninger
Økonomiske og aktuarmessige forutsetninger31.12.201731.12.2016
Diskonteringsrente2,64 %2,60 %
Forventet avkastning2,64 %2,60 %
Årlig forventet lønnsvekst3,16 %2,50 %
Regulering av Folketrygdens grunnbeløp3,10 %2,25 %
Regulering av løpende pensjon2,35 %1,50 %
Arbeidsgiveravgift - sats14,10 %14,10 %

 

Sikret pensjonsordning

Netto pensjonskostnader
Tall i 1 000 NOK31.12.201731.12.2016
Nåverdien av periodensopptjening7981 113
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse3 5263 583
Adm.kostnader2 1992 206
Forventer avkastning på pensjonsmidlene-3 741-3 719
Netto pensjonskostnad, sikret ytelsesbasert ordning2 7833 184
Periodisert arbeidsavgift113157
Resultatført nettoforpliktelse levealderjustering--
Pensjonskonstnad ytelsesplaner2 8953 341
Pensjonskonstnad tilskuddsplaner
Totale pensjonskostnader2 8953 341

 

Netto pensjonsforpliktelse
Tall i 1 000 NOK31.12.201731.12.2016
Brutto pensjonsforpliktelse, ikke fondsbasert ordning152 830138 782
Pensjonsmidler til markedsverdi-154 651-147 062
Netto pensjonsmidler, sikret ytelsesbasert ordning-1 821-8 279
Arbeidsgiveravgift-
Bokført pensjonsmidler (-) /-forplitkelse (+), inkl. arb.g.avgift-1 821-8 729

 

Antall personer som omfattes av ordningen
31.12.201731.12.2016
Aktive1111
Pensjonister90105
Utmeldte med rettigheter145149