Beløp i 1 000 NOK 2017 2016
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter    
Resultat før skatt 68 317 7 626
Av- og nedskrivninger 3 623 4 018
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger 294 1 134
Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld -914 -462
Endring i andre tidsavgrensningsposter 89 399 -50 431
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 160 719 -38 115
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter    
Investeringer i varige driftsmidler - -570
Salg av varige driftsmidler (salgssum) 50 5 683
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 50 5 113
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter    
Endring kassakreditt -28 849 26 967
Fondssparing -2 985 -2 139
Endring aksjer -19 052 8 055
Nedbetaling av gammel gjeld -110 000 -
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -160 886 32 883
Netto endring i likvider i året -117 -119
Kontanter og bankinnskudd per 01.01 1 290 1 409
Kontanter og bankinnskudd per 31.12 1 173 1 290