Andre driftskostnader
Tall i 1000 NOK20172016
Eiendomsskatt, konsesjonsavgift m.v17 402 24 693
Kjøp av materiell8 321 7 085
Vedlikeholdskostnader9 689 15 942
Kjøp av tjenester14 841 13 797
IKT kostnader9 630 7 421
Husleie, strøm etc4 181 4 127
Reisekostnader2 882 3 316
Salgs- og markedsføringskostnader3 257 3 604
Forsikringer3 173 2 529
Endring i avsetninger- (57 272)
Øvrige driftskostnader12 180 (1 724)
Aktivering egne investeringsarbeider(25 324) (25 937)
Sum60 233(2 420)
Godtgjørelse til revisor
Tall i 1000 NOK20172016
Revisjonshonorar979583
Attestasjonstjenester24 -
Skatterådgivning03
Annen bistand124666
Sum1 1271 252