Tall i NOK 1000Produksjons-anleggMaskiner, inventar o.l.Bygg og tomterNettanleggProsjekter i utviklingImmaterielle eiendelerSum
Per 31. desember 2015
Anskaffelseskost2 867 99186 530181 689464 42774 007493 7424 168 386
Akkumulerte avskrivninger-1 271 704-55 584-53 103-253 502-12 303-38 528-1 684 725
Akkumulerte nedskrivninger-23 213-23 213
Balanseført verdi 31. desember 20151 596 28730 946128 586210 92438 491455 2142 460 448
Tall i NOK 1000Produksjons-anleggMaskiner, inventar o.l.Bygg- og tomterNettanleggProsjekter i utviklingImmaterielle eiendelerSum
Regnskapsåret 2016
Tilgang i året24 2934 86510826 5772 950 66 58 859
Reklassifisert fra varelager41 38741 387
Reklassifisert til holdt for salg-12 353-12 353
Avgang i året-1 805-53 867-55 672
Av-/nedskrivning på avgang1 53353 86755 400
Avskr. på anleggsm. holdt for salg11 49711 497
Avskrivninger 2016-47 221-4 139-2 944-10 640-3 003-67 947
Nedskrivninger 2016-2 910-2 910
Balanseført verdi 31. desember 20161 626 24331 400125 750226 86126 178452 2772 488 709

 

Tall i NOK 1000Produksjons-anleggMaskiner, inventar o.l.Bygg- og tomterNettanleggProsjekter i utviklingImmaterielle eiendelerSum
Per 31. desember 2016
Anskaffelseskost2 933 67189 590181 797437 13764 604493 8084 200 607
Akkumulerte avskrivninger-1 307 428-58 190-56 047-210 275-12 303-41 531-1 685 775
Akkumulerte nedskrivninger-26 123-26 123
Balanseført verdi 31. desember 20161 626 24331 400125 750226 86126 178452 2772 488 709

 

Tall i NOK 1000Produksjons-anleggMaskiner, inventar o.l.Bygg- og tomterNettanleggProsjekter i utviklingImmaterielle eiendelerSum
Regnskapsåret 2017
Tilgang i året19882054 0967 62662 740
Oppkjøp12 27459 9697572 318
Avgang i året-52 341-835-101-25 693-78 970
Avgang akkumulerte avskrivninger1 057428581 1332 676
Avskrivninger 2017-35 374-4 752-2 950-12 143-1 749-56 968
Nedskrivninger 20176 2266 226
Balanseført verdi 31. desember 20171 539 78338 515123 577328 78440 105425 9682 496 731

 

Tall i NOK 1000Produksjons-anleggMaskiner, inventar o.l.Bygg- og tomterNettanleggProsjekter i utviklingImmaterielle eiendelerSum
Per 31. desember 2017
Anskaffelseskost2 881 528101 029182 516551 20264 584468 1154 248 974
Akkumulerte avskrivninger-1 341 745-62 514-58 939-222 4180-42 147-1 727 764
Akkumulerte nedskrivninger-24 479-24 479
Balanseført verdi 31. desember 20171 539 78338 515123 577328 78440 105425 9682 496 731
Avskrivningsprosent0 - 20%3,3-33,3%0 - 10%2,9 - 6,7%

 

Flere av Nordkrafts eiendeler har lang levetid. Dette gjelder både varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Verdsettelse og utnyttbar levetid bygger på fremtidsinformasjon som er beheftet med usikkerhet. Immaterielle eiendeler anses å representere den største usikkerheten. De immaterielle eiendelene er i hovedsak utledet fra egne verdsettinger, og er stort sett balanseført i forbindelse med konsernets oppkjøp av ny virksomhet. Summen av all merverdi knyttet til oppkjøpene, er å anse som markedsverdi (virkelig verdi) av de totale eiendelene, og fordelingen på ulike typer eiendeler er avledet av denne. Varige driftsmidler er balanseført til anskaffelseskost, og dersom de har begrenset utnyttbar levetid blir de systematisk avskrevet over levetiden. Utrangeringsverdi blir hensyntatt.

Balanseført verdi av evigvarende immaterielle eiendeler testes årlig for verdifall. Dersom det foreligger indikasjoner på mulig verdifall gjennomføres verdifalltester umiddelbart, både for immaterielle eiendeler og varige driftsmidler. Dersom verdifallstestene tilsier at de balanseførte verdiene ikke lenger kan forsvares, foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Verdifalltestene gjennomføres ved at kontantstrømmer knyttet til de kontantgenererende enhetene identifiseres og neddiskonteres (gjenvinnbart beløp/bruksverdi). Se note 5 segmentinformasjon for fordeling av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler per segment.

Tabellen nedenfor viser prognoseforutsetninger for de gjennomførte verdifallstester:
Diskonteringsrente før skattTerminalårVekst i terminalår
Produksjon5,5 %20352,5 %
Nett5,0 %20352,5 %
Energidrift5,5 %20212,5 %
Øvrig5,5 %20212,5 %

De gjennomførte verdifalltestene baseres på budsjett for 2018, prognoser for de påfølgende tre årene og deretter framskrivninger av kontantstrømmene frem til terminalåret. Framtidige kontantstrømmer legger til grunn en rekke forutsetninger. Nivå på og utvikling i kraftprisen er sentral for lønnsomheten til Produksjon. Det er system forwardpris for kraft notert på Nasdaq OMX frem til 2027, deretter kraftanalytikeres prisprognoser som er benyttet i verdifalltestene. Det forutsettes normalproduksjon, basert på 10 års vannhistorikk. Diskonteringsrenten som benyttes tar utgangspunkt i konsernets kapitalkostnad, basert på et veid gjennomsnitt av avkastningskrav for egen- og fremmedkapital (wacc) for konsernet. De gjennomførte verdiberegningene for 2017 tilsier at det ikke foreligger behov for nedskrivninger av eiendeler.

Nordkraft har per 31. desember 2017 samlede fremtidige leieforpliktelser knyttet til transportmidler og inventar på 1,3 millioner kroner:

Leieforpliktelser
Tall i 1 000 NOKSum leieforpliktelser>202320222021202020192018
Transportmidler28595190
Inventar og annet utstyr1 400199327471403
Samlede leieforpliktelser1 685199327566593

Leiekontraktene er operasjonelle og har varierende betalingsterminer, prisreguleringsklausuler og rett til forlengelse av leieforholdet. I 2017 ble det resultatført 0,6 millioner kroner for leie av transportmidler og inventar.