Nordkrafts virksomhet er eksponert mot ulike typer finansiell risiko. Det er en naturlig finansiell eksponering i tilknytning til kraftmarkedet, men konsernet er også eksponert for valuta-, rente-, likviditetsrisiko og i mindre grad kredittrisiko. Nordkraft benytter seg av finansielle derivater for å sikre seg økonomisk mot visse finansielle risikoer. Håndtering av finansielle risikofaktorer som er like på tvers av forretningsområdene er sentralisert.

3.1 Kraftpris- og volumrisiko

Nordkraft er eksponert for risiko i kraftmarkedet for sin produksjons- og operatørskapsvirksomhet. Konsernet eier åtte magasinkraftverk, og drifter ett vindkraftverk og 14 småkraftverk, hvor operatørskapsinntekten er avhengig av produksjonsvolum. Utviklingen i kraftpriser vil sammen med faktorer som påvirker produksjonsvolum, i første rekke værforhold, være av vesentlig betydning for resultatene til produksjonsvirksomheten.

Konsernet har en middelproduksjon på 0,9 TWh. Volumet kommer i sin helhet fra magasinkraftverk, noe som gir god reguleringsgrad. Gitt en kraftpris på 20,9 øre/kwh, vil en endring i produksjonsvolumet med 10 % medføre endring i driftsinntekter på 20 millioner kroner. Nordkraft kjøper finansielle instrumenter for å redusere kraftprisrisikoen. For å oppnå den ønskede risikoreduserende effekt for kraftporteføljer benyttes standardiserte derivatprodukter som future og forwards. Sikringshandel gjøres i sin helhet mot, og cleares hos den nordiske elbørsen Nasdaq OMX Commodities. Finansielle sikringer foretas i forhold til systemprisen, og konsernet er fortsatt utsatt for prisrisiko ved at fysisk produksjon og kraftsalg avregnes etter områdeprisen for NO4. I perioder hvor områdeprisene avviker betydelig fra systemprisen, vil dette påvirke sikringseffektiviteten. Det er ikke et likvid marked for å sikre denne risikoen med kontrakter for områdeprisforskjeller. Kraftderivatene regnskapsføres til virkelig verdi over resultat. Dersom øvrige faktorer er konstante, og forwardkurven endrer seg med 1 øre/kwh vil det gi en resultateffekt på +/- 2,4 millioner kroner per 31. desember 2017 (2016: +/- 2,7  millioner kroner)

3.2 Valutarisiko

Nordkraft opererer på den europeiske kraftbørsen og Nasdaq OMX, hvor all handel skjer i EUR. Valutarisiko oppstår fra finansielle handelstransaksjoner, samt oppgjør av fysisk kraftsalg og -kjøp. Nordkraft reduserer valutarisiko ved å inngå terminkontrakter innenfor gitte rammer utledet av forventet produksjonsvolum. I år 1 kan maks 30 prosent av forventet produksjonsinntekt valutasikres, mens maks 20 prosent av volumet kan valutasikres i år 2 og år 3. For å redusere valutarisiko benyttes valutaterminer. Valutaderivatene regnskapsføres til virkelig verdi over resultat. Dersom alle andre faktorer er konstante, og NOK endrer seg mot EUR med 50 punkter vil dette gi en resultateffekt før skatt som følge av verdiendring på Nordkrafts produksjonsportefølje på omtrent 10 millioner kroner per 31. desember 2017.

3.3 Renterisiko

Nordkrafts driftsinntekter og kontantstrøm fra operasjonell virksomhet er for en stor del uavhengig av renteendringer. Unntaket er nettvirksomheten der myndighetenes fastsettelse av inntektsrammen inneholder et renteelement knyttet til avkastning på investert kapital. Tillatt avkastning i nettvirksomheten baseres til en viss grad på årets gjennomsnitt av effektiv rente for 5-årig swaprente pluss et påslag. Driftsinntektene til nettvirksomheten i det enkelte regnskapsår tilsvarer selskapets tariffinntekter, mens endringer i inntektsrammen vil medføre endrede tariffinntekter over tid. Dersom rentenivået endrer seg med ett prosentpoeng, vil inntektsrammen endre seg med 2 millioner kroner (tillegg for BEAS).

Konsernet er eksponert for renterisiko knyttet til rentebærende gjeld. For lån med flytende rente vil renteendringer påvirke konsernets kontantstrøm. Fastrentelån utsetter konsernet for renterisiko knyttet til virkelig verdi. Lånene føres i balansen til amortisert kost i henhold til IAS 39. Nordkraft har en kombinasjon av fast- og flytende rentelån i sin låneportefølje. Rentederivater benyttes for å redusere svingninger i kontantstrøm knyttet til finanskostnader. Per 31. desember 2017 utgjorde andelen fast rente 29 prosent (2016: 60 prosent). En renteendring på 1 prosent vil påvirke årsresultatet med ca 8 millioner kroner.

3.4 Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er risiko for at det ikke er samsvar mellom kontantstrømmen fra virksomheten og finansielle forpliktelser. Styring av likviditetsrisiko i Nordkraft innebærer å opprettholde en tilstrekkelig beholdning av likvide midler, og å ha finansieringsmuligheter i form av tilstrekkelige trekkrettigheter. Kontantstrømmen fra virksomhetsområdene vil variere blant annet i forhold til prisnivået i markedet. Ubenyttede trekkrettigheter per 31. desember 2017 utgjorde 5 millioner kroner.  Se også note 18.

3.5 Kredittrisiko

Nordkraft har ingen vesentlig konsentrasjon av kredittrisiko, som følge av at hovedtyngden av debitorer er privatpersoner og bedrifter som faktureres for nettleie. Fysisk kraftsalg skjer via Nord Pool. Motpartsrisiko i forhold til krafthandelsvirksomheten minimeres gjennom at man clearer alle kraftkontrakter via Nasdaq OMX Commodities. Alle elsertifikater handles bilateralt, enten direkte eller gjennom megler. Nordkraft har økt aktivitet knyttet til operatørskap av andres kraftverk, og tilhørende fordringer kan være av vesentlig størrelse. Ved avtaleinngåelse vurderer Nordkraft motpartens kredittrisiko, og eventuelle misligholdte fordringer vil kunne motregnes mot kraftinntekter fra kraftverkene.

Kundefordringer per 31. desember fordelt på antall dager etter forfall:
Tall i 1000 NOKIkke forfalt<30 dager30-60 dager60-90 dager90-120 dager>120 dagerSum
201733 1092 4915223812062 35939 068
2016 37 108 3 865 380 395 1 277 723 43 748

Forfallsanalyse for finansielle poster:

2017
Tall i 1000 NOK0-3 mnd3-6 mnd6-9 mnd9-12 mnd1-3 årSum
Renteswapper--1 784- - - -1 784
Kraftkontrakter-2 2621 964544 -855 -44-68
Valutakontrakter -941 -755-738-2 554-3 438-9 845
Sum finansielle poster-4 622-846-194-2 554-3 482-11 697
2016
Tall i 1000 NOK0-3 mnd3-6 mnd6-9 mnd9-12 mnd1-3 årSum
Renteswapper -121 -6 100 -3 562 - - -9 784
Kraftkontrakter -9 683 -1 101 -426 -855 -1 399 -13 464
Valutakontrakter -941 - - - -941
Sum finansielle poster-10 746-7 201-3 988-855-1 399-24 189
 

3.6 Kapitalforvaltning

Konsernets kapitalstyring skal sikre konsernets finansielle handlefrihet på kort og lang sikt. Det er en målsetning å ha en finansiell struktur som gjennom soliditet og kontantstrøm sikrer god langsiktig kredittverdighet, samt avkastning til aksjonærene.

3.7 Vurdering av virkelig verdi

Finansielle instrumenter

Tabellen under viser finansielle instrumenter til virkelig verdi etter verdsettelsesmetode. De ulike nivåene er definert som følger:

  1. Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse (nivå 1)
  2. Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enn notert pris (nivå 1) enten direkte (pris) eller indirekte (utledet fra priser) for eiendelen eller forpliktelsen (nivå 2).
  3. I tilfeller hvor det ikke er hensiktsmessig å benytte notert kurs eller transaksjonsverdi, benyttes neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer, samt konsernets egne estimat (nivå 3).

Følgende tabell presenterer konsernets finansielle eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi:

2017
Beløp i NOK 1000Nivå 1Nivå 2Nivå 3Total
Aksjer og andeler - - 27 92427 924
Sum finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet - - 27 92427 924
Kraftderivater6868
Valutaderivater - 9 845 - 9 845
Rentederivater - 1 784 - 1 784
Sum finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet6811 629 - 11 697
2016
Beløp i NOK 1000Nivå 1Nivå 2Nivå 3Total
Aksjer og andeler - - 24 835 24 835
Sum finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet - - 24 83524 835
Kraftderivater 13 464 13 464
Valutaderivater - 941 - 941
Rentederivater - 9 784 - 9 784
Sum finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet-10 725 - 10 725
 

Finansielle instrumenter nivå 1

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er markedspris på balansedagen. Et marked betraktes som aktivt dersom markedskursene er tilgjengelige enkelt og regelmessig fra en børs, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på armlengdes avstand. Kraftderivater handles på den nordiske kraftbørsen Nasdaq OMX Commodities og verdsettes i henhold til gjeldende priser på Nasdaq OMX Commodities på balansedagen.

Finansielle instrumenter nivå 2

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked. Verdien bestemmes ved å bruke verdsettelsesmetoder. Disse verdsettelsesmetodene maksimerer bruken av observerbare data der de er tilgjengelig og baserer seg minst mulig på konsernets egne estimater. Virkelig verdi av rentebytteavtaler beregnes som nåverdi av estimerte, fremtidige kontantstrømmer, basert på noterte swaprenter på balansedagen. Virkelig verdi av valutaterminer beregnes basert på noterte forwardkurser på balansedagen.

Finansielle instrumenter nivå 3

Aksjer og andeler klassifisert som tilgjengelig for salg verdsettes basert på neddiskontering av fremtidige kontantstrømmer.