Lønnsom drift

God underliggende drift har gitt betydelige resultatforbedringer innen produksjons-, prosjekt- og nettvirksomheten. Resultat før skatt på 159,5 millioner kroner har økt med 86 millioner kroner fra 2016.

I posisjon til å gripe mulighetene

Kostnadsreduksjoner på 90 – 100 millioner kroner, kombinert med økte prosjektutviklings- og operatørskapsinntekter gir finansiell bæreevne til vekst.

 

 

Nye inntekter

Nordkraft har en sterk industriell ambisjon som også omfatter utvikling og drift av kraftverk man selv ikke eier. Operatørskapsinntekter er økende, og utgjorde 5,8 % av omsetningen i 2017. Resultatbidrag fra prosjektutvikling er i 2017 på 61 millioner kroner.

 

 

Oppnår høyere kraftpris enn markedet

Nordkraft oppnår bedre kraftpriser enn markedet gjennom produksjonsoptimering og sikringsposisjoner. I 2017 var oppnådd kraftpris 2 % høyere enn NO4-prisen.

 

 

Derivater

Verdien av derivater synker med økende kraftpris og motsatt. For 2017 har beholdningen av langsiktige kraftkontrakter hatt en verdiøkning på 13,4 millioner kroner, mens det er realisert et tap på 4 millioner kroner for oppgjorte sikringshandler.

 

 

Finansiell risiko betydelig redusert

Kapitalstrukturen har ytterligere forbedret seg i 2017. Egenkapitalandel har økt til 36,3 % og netto gjeld/EBITDA har endret seg fra 8,3 i 2016 til 3,7 i 2017. Rentebærende gjeld er redusert med 360 millioner kroner.