Beløp i 1 000 NOK Note 2017 2016
DRIFTSINNTEKTER      
Salgsinntekt   - -
Andre driftsinntekter 12 50 796 49 597
Sum driftsinntekter   50 796 49 597
DRIFTSKOSTNADER      
Lønnskostnad 2, 3 25 846 26 322
Avskrivninger 6 3 623 4 018
Annen driftskostnad   19 973 23 319
Sum driftskostnader   49 442 53 659
DRIFTSRESULTAT   1 354 -4 063
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER      
Inntekt på investering i datter   16 880 24 295
Gevinst salg aksjer   55 920 -
Renteinntekt fra foretak i samme konsern   1 072 725
Annen finansinntekt   838 1 152
Verdiendring aksjer   947 305
Rentekostnad til foretak i samme konsern   -2 605 -2 379
Rentekostnad rentebærende gjeld   -5 092 -7 351
Tap salg aksjer   - - 4 540
Andre finanskostnader   -996 -520
Netto finansposter   66 962 11 688
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD   68 317 7 626
Skattekostnad på ordinært resultat 5 5 5274 1 442
ÅRSRESULTAT   63 043 6 184
Opplysninger om avsetninger til:      
Utbytte 9 25 000  
Overført til/fra annen egenkapital 9 38 043 -6 184
Sum overføringer   63 043 -6 184