Tall i 1000 NOK Note 2017 2016  
Driftsresultat før av-/nedskrivninger   247 080 159 980  
Justert for:        
-økning i pensjonsmidler   10 080 2 082  
-gevinst (-)/tap (+) ved salg av anleggsmidler og virksomhet   -43 919 71  
-resultat finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet 6 -13 396 60 715  
-andre ikke likviditetsposter   -20 378 -5 918  
Endring i arbeidskapital:        
-kundefordringer og andre  fordringer   -65 252 -15 217  
-leverandører, annen kortsiktig gjeld og avsetninger forpliktelser   150 036 25 991  
Kontantstrøm fra driften   264 250 227 703  
Betalte renter   -42 159 -53 650  
Mottatte renter   7 350 2 844  
Betalte skatter   -14 394 -6 729  
Netto kontantstrøm fra driften   215 046 170 169  
Investering i varige driftsmidler 12 -63 746 -58 859  
Kjøp av virksomhet, aksjer, andeler mv  

-49 144

-  
Salg varige driftsmidler   83 762 201  
Kontantstrøm investeringsaktiviteter   146 025 -58 658  
Låneopptak 18 100 000 -  
Nedbetaling lån 18 -460 000 -125 170  
Mottatt utbytte   9 312 9 539  
Kontantstrøm finansieringsaktiviteter   -350 688 -115 631  
Endring i betalingsmidler        
Betalingsmidler pr 1. januar 15 115 621 119 741  
Betalingsmidler pr 31. desember   126 004 115 621