Kjøp av Ballangen Nett og Entreprenør AS i 2017

Nordkraft kjøpte samtlige aksjer i Ballangen Nett og Entreprenør AS med virkning fra 1. september 2017. En evaluering av virkelig verdi for identifiserbare eiendeler og gjeld tilsier at vederlag utover egenkapital relaterer seg til selskapets nettkapital.

Salg av datterselskaper i 2017

Nordkraft solgte selskapene Vesterålskraft Vind AS, Nygårdsfjellet Vindpark AS og Sørfjord Vindpark AS 5. januar 2017. Samlet gevinst på 38 millioner kroner inngår i linjen Gevinst salg av anleggsmidler i resultatoppstillingen. I 2016 er eiendeler og forpliktelser knyttet til selskapene presentert netto på linjen Virksomhet holdt for salg i balanseoppstillingen, og selskapenes resultat etter skatt presentert på linjen Virksomhet holdt for salg i resultatoppstillingen. Se også note 20.