Følgende prinsipper for etterfølgende måling av finansielle instrumenter er anvendt for finansielle eiendeler og forpliktelser i balansen:

Eiendeler per 31.12.2017
Tall i 1000 NOK Eiendeler til virkelig verdi over resultatetTilgjengelig for salgUtlån og fordringerTotalt
Langsiktige fordringer--444444
Aksjer og andeler-27 924-27 924
Derivater9 761--9 761
Kundefordringer og andre fordringer--193 248193 248
Kontanter og kontantekvivalenter--126 004126 004
Sum finansielle eiendeler per 31.12.20179 76127 924319 696357 380

 

Eiendeler per 31.12.2016
Tall i 1000 NOK Eiendeler til virkelig verdi over resultatetTilgjengelig for salgUtlån og fordringerTotalt
Langsiktige fordringer - - 458458
Aksjer og andeler - 24 835 - 24 835
Derivater 13 088 - - 13 088
Kundefordringer og andre fordringer - - 127 981127 981
Kontanter og kontantekvivalenter - - 115 621115 621
Sum finansielle eiendeler per 31.12.201613 08824 835244 061281 984
 
 
Forpliktelser per 31.12.2017
Tall i 1000 NOK Forpliktelser til virkelig verdi over resultatetAndre finansielle forpliktelserTotalt
Gjeld til kredittinstitusjoner1 060 0001 060 000
Derivater11 62911 629
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld356 686356 686
Sum finansielle forpliktelser per 31.12.201711 6291 416 6861 428 315

 

Forpliktelser per 31.12.2016
Tall i 1000 NOK Forpliktelser til virkelig verdi over resultatetAndre finansielle forpliktelserTotalt
Gjeld til kredittinstitusjoner - 1 420 0001 420 000
Derivater 23 248 - 23 248
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld - 178 317178 317
Sum finansielle forpliktelser per 31.12.201623 2481 598 3171 621 564
 

Endringer i finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet inngår i Andre tap/(gevinster) – netto i resultatregnskapet, samt i finansinntekter og -kostnader. Se også note 6 og note 9.

Nordkraft sikrer deler av produksjonsvolumet for å redusere kraftprisrisiko. Kraftderivatene blir regnskapsført til virkelig verdi over resultatet.

Renteswapper benyttes for å bytte fra flytende til fast rente. Den nominelle hovedstolen på utestående rentebytteavtaler per 31. desember 2017 var 310 millioner kroner (2016: 850 millioner kroner). Per 31. desember 2017 var den faste renten 2,55 %. De flytende rentesatsene var NIBOR-basert.  

Nordkraft har i 2017 og 2016 inngått valutaterminkontrakter. Nominelt utestående per 31. desember 2017 er 145,7 millioner kroner (2016: 142,2 millioner kroner).

Terminkontraktene og renteswappene er regnskapsmessig behandlet til virkelig verdi over resultatet.