Tall i 1000 NOK Note 31.12.2017 31.12.2016
EIENDELER      
Anleggsmidler      
Immaterielle eiendeler      
Vannfalls-/konsesjonskraftrettigheter 12 452 277 455 214
Sum immaterielle eiendeler   452 277 455 214
Varige driftsmidler      
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 12 123 577 125 750
Nettanlegg 12 328 784 226 861
Prosjekter under utvikling 12 40 104 26 178
Produksjonsanlegg 12 1 539 783 1 626 243
Maskiner og anlegg 12 38 515 31 400
Sum varige driftsmidler   2 070 763 2 036 432
Finansielle anleggsmidler      
Investeringer i tilknyttet selskap 10 62 368 56 139
Investering i aksjer og andeler 3, 13 27 932 24 835
Pensjonsmidler 19 - 7 603
Andre langsiktige fordringer 13 444 458
Sum finansielle anleggsmidler   90 735 89 036
Sum anleggsmidler   2 587 466 2 577 744
       
Omløpsmidler      
Virksomhet holdt for salg 21 - 141 748
Kundefordringer 3, 14 39 068 43 748
Finansielle instrumenter 3, 13 9 761 13 088
Andre fordringer 14 154 180 84 233
Bankinnskudd, kontanter ol. 15 126 004 115 621
Sum omløpsmidler   329 012 398 439
SUM EIENDELER     2 976 183
EGENKAPITAL      
Innskutt egenkapital      
Aksjekapital 16 175 242 175 242
Overkurs 16 404 202 404 020
Sum innskutt egenkapital   579 262 579 262
Opptjent egenkapital      
       
Annen egenkapital   398 108 296 300
Sum opptjent egenkapital   398 108 296 300
Minoritetsinteresser   82 715 78 674
Sum egenkapital   1 060 121 954 236
GJELD      
Avsetning for forpliktelser      
Pensjonsforpliktelser 19  17 205 -
Utsatt skatt 11 400 541 385 914
Andre avsetninger for forpliktelser 20 10 297 14 469
Sum avsetning for forpliktelser   428 043 400 383
Annen langsiktig gjeld      
Gjeld til kredittinstitusjoner 13, 18 1 060 000 1 420 000
Finansielle instrumenter 13 1 784 9 784
Sum langsiktig gjeld   1 061 784 1 429 784
Kortsiktig gjeld      
Finansielle instrumenter 13 9 845 13 464
Leverandørgjeld 13 13 584 21 526
Betalbar skatt 11 18 876 14 394
Skyldige offentlige avgifter   38 209 30 305
Annen kortsiktig gjeld 13, 17, 20 286 053 112 091
Sum kortsiktig gjeld   366 531 191 781
Sum gjeld   1 856 357 2 021 947
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   2 916 478 2 976 183