Tall i 1000 NOK31.12.201731.12.2016
Betalingsmidler innenfor konsernkonto108 03973 202
Betalingsmidler utenfor konsernkonto17 96542 419
Sum betalingsmidler126 004115 621
Av likvide midler er følgende stilt som sikkerhet til motpart:
Tall i 1000 NOK31.12.201731.12.2016
Depotkonti i forbindelse med kraftomsetning på kraftbørs11 97437 112
Andre bundne bankinnskudd4 9305 630
Sum bundne bankinnskudd17 51642 742

Konsernet har et felles konsernkontosystem, som innebærer solidaransvar mellom deltakende selskaper. Nordkraft AS er det eneste selskapet med direkte mellomværende med banken, mens innskudd og trekk på datterselskapenes kontoer betraktes som konserninterne mellomværende. Konsernets selskaper har gjennom konsernkontosystemet mulighet til å trekke på konsernets samlede bankinnskudd.

Konsernets ubenyttede kassekredittrammer utgjorde 5 millioner kroner ved årsskiftet.