2017
Tall i 1000 NOKLån 01.01.2017Årets avdragOpptak nye lånLån 31.12.2017Påløpte renterAvdrag 2017 Lånets forfalls-profil
Nordkraft AS180 000110 000-70 000348-27.03.2019
Nordkraft Magasin AS1 100 000350 000-750 0002 958-27.03.2022
Nordkraft Magasin AS--100 000100 000497-27.03.2019
Nordkraft Nett AS140 000--140 000832-27.03.2022
Sum langsiktig rentebærende gjeld1 420 000460 000100 0001 060 0004 635-

Det er tegnet en ny femårig låneavtale per 27. mars 2017. Avtalen er inngått med DNB, Swedbank og Sparebanken Narvik i fellesskap.

2016
Tall i 1000 NOKLån 01.01.2016Årets avdragOpptak nye lånLån 31.12.2016Påløpte renterAvdrag 2017 Lånets forfalls-profil
Nordkraft AS 180 000 - - 180 000 325 50 000 31.03.2017
Nordkraft Magasin AS 1 225 170 125 170 - 1 100 000 4 268 250 000 31.03.2017
Nordkraft Nett AS 140 000 - - 140 000 289 - 31.03.2017
Sum langsiktig rentebærende gjeld1 545 170125 170 - 1 420 0004 882300 000

Konsernets lån er eksponert for renteendringer i markedet knyttet til løpetiden på låneporteføljen.

Nordkraft har negativ pantsettelsesklausul i låneavtalene. Avtalene har bestemmelser om at det ikke skal foretas vesentlige oppkjøp eller avhendes vesentlige eiendeler uten etter samtykke. Endringer i eierskap i Nordkraft krever godkjennelse av långiver.

Låneavtalene inkluderer bestemmelser om finansielle krav, herunder krav om bokført egenkapital på minimum 28 % i konsernet og nøkkeltallet EBITDA/netto rentekostnader må være på minimum 1,75.

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet:
Tall i 1000 NOK31.12.201731.12.2016
Produksjonsanlegg1 539 783 1 626 243
Nettanlegg328 784 226 861
Øvrige anleggsmidler202 197 183 328
Panterett i depotkonto stillet som sikkerhet for krafthandel, innestående beløp11 974 37 112
Sum bokført verdi pr. 31.122 082 7372 073 544
Pantstillelser
Bankkonti11 974 36 125
Pantelån1 060 000 1 420 000
Sum pantstillelser1 071 9741 456 125