Tall i 1000 NOK Note 2017 2016
DRIFTSINNTEKTER        
Kraftsalg   230 856 226 806
Nettinntekter   122 508 114 070
Gevinst salg av anleggsmidler   43 936 112
Annen driftsinntekt   86 549 57 648
Sum driftsinntekter 5 483 849 398 636
DRIFTSKOSTNADER        
Kraftkjøp   29 106 22 035
Sentralnettskostnader   68 659 59 549
Lønnskostnad 7, 19 105 128 103 650
Avskrivninger 12 56 968 56 450
Nedskrivninger 12 -6 226 2 910  
Tap salg av anleggsmidler   17 184
Andre tap/(gevinster) - netto 6 -13 396 60 715
Annen driftskostnad 8 60 233 -2 420
Resultat virksomhet holdt for salg 21 - -1 458
Andel resultat i tilknyttet selskap 10 -12 979 -3 598
Sum driftskostnader   287 512 298 016
DRIFTSRESULTAT   196 337 100 620
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER        
Finansinntekter 9 14 145 6 227
Finanskostnader 9 50 960 33 318
Netto finansposter   -36 815 -27 091
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD   159 522 73 529
Skattekostnad på ordinært resultat 11 39 132 36 840
ÅRSRESULTAT   120 390 36 689
Minoritetens andel   6 503 8 771
Tilordnet aksjonærene i morselskapet   113 887 27 917