Nordkraft har en stabil og solid virksomhetsbase med egeneide magasinkraftverk og drift og forvaltning av energinett. Gjennom operatørskap skapes nye inntekter uten at konsernet selv foretar investeringer. I januar 2017 solgte Nordkraft konsernets vindkraftprosjekter og vindkraftverk til Fortum. Nordkraft skal forestå utbygging av vindkraftprosjektene Ånstadblåheia og Sørfjord vindpark for Fortum og er langsiktig operatør for det solgte vindkraftverket. Innen vannkraft har Nordkraft drevet operatørskap siden salget av egne småkraftverk i 2015. Innen vannkraft har Nordkraft, i tillegg til sine syv egeneide kraftverk, drevet operatørskap siden salget av småkraftverk i 2015. Totalt driver Nordkraft 21 vannkraftverk, økende til 25 fra januar 2018.

Dette sikrer fremtidige inntekter og redusert gjeldsgrad. Den økte finansielle bæreevnen har blant annet gjort det mulig for Nordkraft å vokse innen nettvirksomheten, og høsten 2017 kjøpte Nordkraft Ballangen Energi sitt nettselskap. 

Høsten 2017 ble det inngått avtale mellom Nordkraft, Lofotkraft og SKS om å slå sammen selskapenes kundeporteføljer innen strømsalg. Fusjonen mellom Kraftinor, tidligere eid av Nordkraft og Lofotkraft, og SKS Kraftsalg ble gjennomført med virkning fra 1. januar 2018. Det fusjonerte selskapet, Polar Kraft AS, er en strategisk satsing innen strømsalg for eierne. Polar Kraft har en kundemasse på ca 60.000 kunder og har som mål å bli den største kraftleverandøren i Nord-Norge.

Da ny strategi ble utviklet i 2014 og reevaluert i 2017, var høy belåning en av hovedutfordringene og det har vært arbeidet målrettet mot å redusere den finansielle risikoen i Nordkraft. Rentebærende gjeld er nesten halvert i løpet av de siste fire årene, og konsernets resultater er forbedret i en periode med lave kraftpriser. Nordkraft inngikk i mars 2017 en ny og forbedret låneavtale med et felleskap av DNB, Swedbank og Sparebanken Narvik. Majoriteten av lånefasilitetene har en løpetid på fem år, mens en mindre andel har en løpetid på 2 år. Dette gir en langsiktig forutsigbarhet, samtidig som en planlagt nedbetalingsplan bidrar til ytterligere reduksjon av finansiell risiko og tilpasning av belåningsgrad til konsernets resultater og kontantstrømmer. I 2017 har Nordkraft nedbetalt rentebærende gjeld med 360 millioner kroner.

De siste årenes positive utvikling i konsernets finansielle betjeningsevne og finansielle måltall fortsetter i 2017. Driftsresultat før avskrivninger og verdiendringer på kraftderivater på 232,7 millioner kroner er økt med 12,0 millioner kroner fra 2016. Egenkapitalavkastningen har økt fra 3,9 prosent i 2016 til 12,1 prosent i 2017, og nøkkeltallet netto gjeld/EBITDA er nå 3,7 mot 8,3 i 2016. Med utgangspunkt i forbedrede resultater og styrket finansiell posisjon, foreslår Nordkraft å utbetale utbytte til eierne på 25 millioner kroner i 2018. 

Økonomiske restultater

Nordkraft hadde i 2017 et resultat etter skatt på 120,4 millioner kroner, som er en økning på 83,7 millioner kroner fra 2016. Forretningsområdene Nett, Produksjon og Prosjekt har økt resultatbidraget fra 2016. De viktigste resultatdriverne er god underliggende drift, stabil kraftproduksjon og økning i arbeid for eksterne aktører. Både resultat fra operatørskap og prosjektutvikling har økt fra 2016. 

Konsernets driftsinntekter for 2017 var på 483,8 millioner kroner (2016: 398,6 millioner kroner). Gevinst ved salg av anleggsmidler utgjorde 43,9 millioner kroner. Konsernets operatørskapsinntekter økte med 12,3 millioner kroner, og inntekter knyttet til prosjektutvikling er økt med 14,3 millioner kroner. Nordkraft overtok nettvirksomheten i Ballangen kommune 1. september 2017, og konsernets driftsinntekter inkluderer inntekter fra det oppkjøpte selskapet på 7,1 millioner kroner. For øvrig bidrar økt kraftproduksjon på 10 GWh og økning i nettrelatert arbeid for eksterne. 

Resultatet påvirkes av positiv verdiendring knyttet til kraftkontrakter med 13,4 millioner kroner (2016: -60,7 millioner kroner). Det har vært liten volatilitet i forwardprisene, og svak korrelasjon mellom system- og områdepris har redusert sikringseffektiviteten. Nordkraft har sikret 25 % av 2018-volumet til en sikringspris på 25,7 øre/kwh (2016: 25,1 øre/kwh). Gjennomsnittlig forwardpris for Nordkrafts sikringsportefølje ved utgangen av 2017 var på 29,0 øre/kwh.

Netto finanskostnader på 36,8 millioner kroner (2016: 27,1 millioner kroner) inkluderer en negativ effekt knyttet til endringer i valutasikringskontrakter på 10,8 millioner kroner (2016: +5,0 millioner kroner). Det er foretatt netto nedbetaling av langsiktige lån med 360,0 millioner kroner. Reduksjon i rentebærende gjeld kombinert med bedre resultater og økte kontantstrømmer har styrket konsernets finansielle betjeningsevne. Nøkkeltallet netto gjeld/EBITDA var i 2017 3,7 mot 8,3 i 2016. Nøkkeltallet EBITDA/netto rentekostnader forbedret seg fra 3,0 i 2016 til 10,2 i 2017.

Årsresultatet for Nordkraft-konsernet ble 120,4 millioner kroner i 2017 (2016: 36,7 millioner kroner), og tilsvarer en egenkapitalavkastning på 12,0 %. Resultat før skatt har økt med 86,0 millioner kroner fra 2016, mens resultat etter skatt er økt med 86,1 millioner kroner fra i fjor. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er avlagt på dette grunnlag

Kontantstrøm og kapitalforhold

Konsernets kontantstrøm fra driften ble 264,3 millioner kroner (2016: 227,7 millioner kroner). Driftsresultat før avskrivninger var 247,1 millioner kroner (2016: 160,0 millioner kroner), som er 17,1 millioner kroner lavere enn kontantstrøm fra driften. Dette er hovedsakelig relatert til endring i arbeidskapital.

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter utgjør 146,0 millioner (2016: 58,7 millioner kroner). Konsernet har solgt driftsmidler for 258,9 millioner kroner og foretatt ekspansjonsinvesteringer innen nett på 58,5 millioner kroner. For øvrig utgjør nyinvesteringer i varige driftsmidler 37,3 millioner kroner (2016: 44,2 millioner kroner), hvorav 7,6 millioner kroner relaterer seg til utbyggingsprosjekter (2016: 11,9 millioner kroner) og 19,6 millioner kroner relaterer seg til installering av AMS-målere.

Konsernets netto rentebærende gjeld var 934,0 millioner kroner (2016: 1 304,4 millioner kroner), og egenkapitalandel var 36,4 prosent (2016: 32,1 prosent) ved utgangen av 2017. Nordkraft har en tilfredsstillende soliditet.