Styret i Nordkraft arbeider i henhold til vedtatt styreinstruks. Styret ivaretar sitt tilsynsansvar gjennom kvartalsvise rapporteringer av økonomisk og finansiell status, samt styringsparametere knyttet til driften. Styret har i 2017 rettet spesiell oppmerksomhet mot risikostyring og internkontroll, og det er etablert mer formaliserte prosesser rundt oppfølging og rapportering innen disse områdene.

Styret gjennomfører årlig evaluering av arbeidsform, kompetanse og samarbeid mellom styret og ledelsen. 

På ordinær generalforsamling den 20. juni 2017 ble styreleder Kristin Melsnes og styremedlem Kirsti Hienn gjenvalgt, med funksjonstid fram til ordinær generalforsamling i 2019. Styret består av åtte personer, hvorav to kvinner.