Nordkraft har for tiden en innskuddsordning, samt en ytelsesordning lukket per 1. juni 2013. Konsernets ulike pensjonsordninger er organisert i pensjonskasser og forsikringsselskaper. Samtlige ansatte er med i en kollektiv pensjonsordning etter Lov om foretakspensjon. Pensjonsordningene er generelt finansiert gjennom innbetalinger fra selskapene, som hovedsakelig fastsettes basert på aktuarberegninger. Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi ved utgangen av året. Pensjonsforpliktelsene (netto nåverdi av pensjonsytelsen opptjent på balansedagen justert for fremtidige lønnsøkninger) er vurdert etter beste estimat basert på forutsetninger på balansedagen. De aktuarielle beregningene av pensjonsforpliktelsen er utført av uavhengig aktuar. 86 ansatte vardekket gjennom ytelsesplaner i Nordkraft sin pensjonskasse per 31. desember 2017.

Balanseført forpliktelse
Tall i 1000 NOK31.12.201731.12.2016
Nåverdi opptjent pensjonsforpliktelser, ytelsesplaner285 613 237 361
Virkelig verdi pensjonsmidler-274 760 -249 839
Netto pensjonsforpliktelse, ytelsesplaner10 854-12 478
Nåverdi forpliktelser for ikke fondsbasert ordninger6 351 4 875
Netto pensjonsforpliktelse i balansen (inkl. arbeidsgiveravgift)17 205-7 603
Endringer i ytelsesbasert pensjonsforpliktelse i løpet av året:
Tall i 1000 NOK31.12.201731.12.2016
Pensjonsforpliktelse per 1. januar237 361 230 562
Nåverdien av årets pensjonsopptjening4 135 4 989
Arbeidsgiveravgift391 493
Rentekostnad6 077 6 140
Estimatendringer28 261 2 971
Pensjonsutbetalinger-7 514 -7 794
Oppkjøp16 903-
Pensjonsforpliktelse per 31. desember285 613237 361
Endringer i pensjonsmidlenes virkelig verdi i løpet av året:
Tall i 1000 NOK31.12.201731.12.2016
Virkelig verdi pensjonsmidler per 1. januar249 839 230 760
Forventet avkastning på pensjonsmidlene6 401 6 341
Estimatendringer13 533 15 952
Totale tilskudd982 3 841
Totale utbetalinger fra fond-6 942 -7 055
Oppkjøp10 947-
Virkelig verdi pensjonsmidler per 31. desember274 760249 839

Minste pensjonsforpliktelse, som er netto nåverdi av pensjonsforpliktelsen basert på nåværende pensjonsgivende inntekt opptjent på balansedagen, var 31. desember 2017 på 245,0 millioner kroner (2016: 219,9 millioner kroner). Forventet innbetaling i 2018 utgjør 14,0 millioner kroner.

Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn:
31.12.201731.12.2016
Diskonteringsrente2,64 %2,60 %
Forventet avkastning2,64 %2,60 %
Årlig forventet lønnsvekst3,16 %2,50 %
Regulering av Folketrygdens grunnbeløp3,10 %2,25 %
Regulering av løpende pensjon2,35 %1,50 %
Arbeidsgiveravgiftsats5,1%/14,1 %5,1%/14,1 %

Diskonteringsrenten er beregnet med utgangspunkt i en komplett rentekurve som tar hensyn til at pensjonsutbetalingene forfaller på ulike tidspunkt i fremtiden. Kurven er beregnet med utgangspunkt i priser på OMF-renten (obligasjoner med fortrinnsrett) den 31. desember 2017 som beregnet av Norsk Regnskapsstiftelse. Årlig lønnsvekst er aldersavhengig, og i gjennomsnitt satt til 3,16 prosent over tjenestetiden for populasjon i pensjonskassene.

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring, uføregrunnlaget IR 73 og dødelighetstabellen GAP.

Administrerende direktør har egen pensjonsavtale, se note 7. Pensjonsforpliktelsen fremkommer på linjen nåverdi forpliktelser for ikke fondsbaserte ordninger.

Faktisk avkastning på pensjonsmidlene i 2017 var 23,3 millioner kroner (2016: 14,2 millioner kroner).

Pensjonskostnader
20172016
Årets pensjonsopptjening4 1354 989
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse6 0775 842
Forventet avkastning på pensjonsmidlene-2 878-2 745
Arbeidsgiveravgift391651
Resultatførte forpliktelser oppkjøp519-
Pensjonskostnad ytelsesplaner8 2448 737
Pensjonskostnad tilskuddsplaner3 0512 245
Totale pensjonskostnader11 29410 982