Tall i 1000 NOK Note 2017 2016
Årsresultat   120 390 36 689
POSTER SOM SENERE IKKE KAN BLI OMKLASSIFISERT TIL RESULTATET        
Endring estimatavvik pensjoner 19 -14 728 12 982
Skatt 11 3 535 -3 245
SUM   -11 193 9 736
Årets utvidede resultat   -11 193 9 736
Årets totalresultat   109 197 46 425
TOTALRESULTATET TILORDNES:        
Aksjonærene i morselskapet   102 403 37 363
Minoritetsinteresser   6 793 9 062
ÅRETS TOTALRESULTAT   109 197 46 425