Lønnskostnader
Tall i 1000 NOK20162015
Lønn78 09082 590
Arbeidsgiveravgift7 3047 744
Pensjonskostnader - innskuddsbaserte ordninger2 2454 335
Pensjonskostnader - ytelsesbaserte ordninger8 73712 838
Styrehonorarer 977964
Andre personalkostnader 6 2976 560
Sum lønnskostnader103 650115 031
Ansatte og årsverk
Tall i 1000 NOK20162015
Antall ansatte114114
Antall årsverk113114
Herav lærlinger54

Det er ingen enkeltlån/sikkerhetsstillelser som utgjorde mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Det er ikke inngått avtaler om opsjoner til ansatte, styret eller nærstående parter.

Ansatte kan tildeles rentefrie personallån innenfor Skattedirektoratets forskrift. Maksimalt lån er 3/5 av Folketrygdens grunnbeløp, med tilbakebetaling innen ett år. I tillegg er det etablert låneordning med inntil 6 ganger månedslønn, tilbakebetaling over maksimalt 5 år, og renteberegning i henhold til normalrente for lån i arbeidsforhold.

Fordringer på ansatte utgjorde til sammen 7,5 millioner kroner ved årsskiftet, mot 8,5 millioner kroner per 31.12.2015.

Ytelser til administrerende direktør
Tall i 1000 NOK20162015
Lønnskompensasjon2 1362 065
Andre ytelser 313316
Sum2 4492 382

Administrerende direktør er omfattet av konsernets kollektive ordninger, samt har avtale om tilleggspensjon med hovedvekt på førtid. Det er opprettet et pensjonsfond for innbetalinger av årlig premie til dekning av førtidspensjonen. Nordkraft har risikoen for avkastningen knyttet til pensjonsfondet. Dersom administrerende direktør slutter etter styrets ønske, har han krav på å få utbetalt lønn i ett år utover oppsigelsestiden, med fradrag for eventuell lønn eller annen godtgjørelse fra tredjemann.