Tall i 1000 NOK31.12.201631.12.2015
Påløpte, ikke forfalte rentekostnader6 8787 978
Påløpte feriepenger8 3588 444
Utsatt inntekt76 154 -
Andre påløpte kostnader20 70168 842
Sum annen kortsiktig gjeld112 09185 264