Nordkraft ble etablert 21. desember 1913, under navnet Narvik Kommunale Elektrisitetsverk, og har lang erfaring med drift og bygging av energiproduksjon og distribusjon av elektrisk kraft. Konsernet består av fire virksomhetsområder:

  • Produksjon
  • Nett
  • Prosjekt
  • Entreprenør

Konsernets virksomhet er hovedsakelig i Nord-Norge, men konsernet drifter også kraftverk i Trøndelag og på Vestlandet. Selskapets hovedkontor ligger i Narvik. Nordkraft AS eies av Narvik kommune (50,01 %), Jämtkraft AB (28,0 %), Troms Kraft AS (5,33 %) og Hålogaland Kraft AS (16,66 %).

Produksjon

Virksomhetsområdet Produksjon består av produksjonsvirksomhet og en krafthandelsavdeling. Virksomheten fokuserer på effektiv drift av kraftverk innenfor både magasin, småkraft og vindkraft. Fysisk kraftomsetning skjer hovedsakelig i spot- og regulerkraftmarkedet. I tillegg drives elsertifikathandel, og det prissikres i finansielle instrumenter. Virksomhetsområdet består av 10 medarbeidere. Vedlikeholdstjenester leveres primært av entreprenørvirksomheten i Nordkraft.

Nøkkeltall Produksjon:
20162015201420132012
Kraftproduksjon
Installert kapasitet (MW)326,6319,7314,7281,2248,3
Egeneiet
240,1233,2314,7281,2248,3
Operørskap
86,586,5 - - -
Produksjon (GWh) 1 117,2921,7933,4890,6906,7
Egeneiet
1 001,7840,1933,4890,6906,7
Operørskap
115,581,6
Middelproduksjon (GWh) (egeneiet)823,8815,1810,7804,0817,2
Kraftmarkedet
Systempris, Nord Pool (øre/kwh)25,018,724,829,723,4
NO4 pris (øre/kwh)23,317,526,330,123,3

 

Produksjon drifter Nordkrafts egen produksjonsportefølje på åtte vannkraftverk og ett vindkraftverk, samt 13 småkraftverk omfattet av en operatørskapsavtale. Nordkrafts medeiendomsrett i Kobbelv kraftverk og konsernets konsesjonskraftkontrakter forvaltes også av virksomheten.

Etterspørselen etter kraft varierer både gjennom døgnet og året, og kraftmarkedene er avhengige av kapasitet som kan reguleres i forhold til etterspørselen. En stor andel av produksjonskapasiteten er fleksibel. God drift på anleggene og produksjonsoptimering gjør at man oppnår høyere gjennomsnittspriser enn spotmarkedet.

I 2016 hadde konsernet en kraftproduksjon fra egne kraftverk på totalt 1,0 TWh (2015: 0,9 TWh). Vannkraftproduksjonen økte med 13 prosent fra i fjor som følge av mer uttak fra flerårsmagasiner mens vindkraftproduksjonen ble redusert med 15 prosent på grunn av svakere vindressurser. Produksjonen i operatørdrevne kraftverk ble 115,5 GWh (2015: 135 GWh). Sett under ett ble 2016 et år med tilsig under normalt. Tilsig i 2016 var 666 GWh mot normalt 751 GWh. Dette skyldes i hovedsak en snøfattig vinter og tørr oktober/november.

EBITDA for virksomhetsområdet Produksjon ble 100,8 millioner kroner i 2016 mot 98,9 millioner kroner i 2015. Områdeprisen i NO4 økte fra 17,5 øre/kWh i 2015 til 23,3 øre/kWh i 2016. Gjennom optimering av produksjon har Nordkraft i gjennomsnitt oppnådd en spotpris på magasinkraft som er 5 prosent bedre enn NO4-pris. 56 prosent av egeneiet produksjon i 2016 var sikret ved forhåndssalg av finansielle terminkontrakter. Gjennomsnittlig sikret pris var på 27,44 øre/kWh og realisert sikringsgevinst i 2016 var på 4,4 millioner (2015: 58,6 millioner).

Prosjekter

Virksomhetsområdet Prosjekt prosjekterer og bygger vind- og småkraftverk, samt ivaretar vedlikehold og oppgradering av selskapets egne produksjonsanlegg og produksjonsanlegg som Nordkraft drifter for eksterne.

Nordkraft eier fallrettigheter og opsjoner til å utvikle og bygge småkraftverk som ikke er underlagt krav om offentlig eierskap. Samlet portefølje ved årsskiftet er åtte prosjekter med et samlet potensiale på ca 180 GWh. Det gjennomføres løpende vurdering av prosjektene. Prosjekter som blir vurdert til å ha dårlig realisme (konsesjon, økonomi, teknisk gjennomførbarhet) termineres for å unngå unødvendige investeringer og ressursbruk. Seks prosjekter ble terminert i 2016. I 2015 og 2016 ble samtlige grunneieravtaler reforhandlet for å sikre tilfredsstillende lønnsomhet med dagens kraftpriser. Nordkraft har i løpet av 2016 fått innvilget konsesjon hos NVE på Skoelva og Graffer. Konsesjon for Skoelva er under behandling hos OED.

Nordkraft hadde to vindparker med endelig konsesjon, Ånstadblåheia i Sortland kommune og Sørfjord i Tysfjord kommune. Begge vindparkene ble solgt til Fortum i januar 2017. Nordkraft har inngått avtale med Fortum om utvikling og prosjektledelse av begge prosjektene.

Ånstadblåheia vindpark har konsesjon på inntil 50 MW, noe som gir en forventet årsproduksjon på rundt 140 GWh. Dette tilsvarer gjennomsnittlig årsforbruk for ca. 7 000 husstander. Vindparken er under prosjektering i samarbeid med Fortum. Utbygging ble påbegynt i mars 2017 og vindparken forventes å ferdigstilles høsten 2018. 

Sørfjord vindpark har konsesjon på inntil 90 MW, noe som gir en forventet årsproduksjon på 320 GWh. Dette tilsvarer gjennomsnittlig årsforbruk for ca. 16 000 husstander. Vindparken er under prosjektering i samarbeid med Fortum. Utbygging er planlagt påbegynt i mai 2017 og vindparken forventes å ferdigstilles høsten 2019.  

Nett

Virksomhetsområdet Nett består av monopolvirksomheten knyttet til drift og forvaltning av energinettet. Det overordnede målet er å sørge for sikker strømforsyning uten avbrudd eller andre kvalitetsavvik. Nordkraft har i sitt konsesjonsområde omtrent 12.400 målepunkter mot sluttbrukerkunder, og driver både regional- og distribusjonsnett. 

Nøkkeltall Nett:
Tall i MNOK20162015201420132012
Akkumulert mer-/mindreinntekt (+/-)5,1-6,3-12,27,24,8
Endring i mer-/mindreinntektssaldo11,45,9-19,42,4-3,1
Nettkapital 222,9 212,2 203,4 206,4 201,6
Avkastning monopolvirksomheten6,7 %0,9 %-3,3 %4,6 %0,1 %
Operasjonelle nøkkeltall
Km høyspentkabler, distribusjonsnett355,4352,5347,9331,4330
Antall nettstasjoner462448444432424
Antall målere 12 333 12 249 12 090 11 547 11 378
Distribuert kraft i MWh 411 973 403 098 407 381 399 883 419 328
KILE 3,4 3,7 4,0 2,4 1,4
Nettap %5,7 %6,0 %6,7 %6,5 %7,2 %
NVE-rente6,4 %6,3 %6,6 %6,9 %4,2 %

 

Tariff-satsene for 2016 økte basert på forventet økning i inntektsrammen, samt planlagt reduksjon av mindreinntektssaldo ved utgangen av 2015. Høyere forbruk enn forventet bidro til en høyere økning av tariffinntektene enn planlagt. Nordkraft fikk en merinntekt i 2016 på 11,4 millioner kroner. Ved utgangen av 2016 hadde konsernet en akkumulert merinntekt inkludert renter på 5,1 millioner kroner. Nordkraft har en prisstrategi med vektlegging av jevne og forutsigbare tariffer over tid, og mer- og mindreinntekter vil være et resultat av denne prisstrategien. Nettleien i Nordkraft Nett er blant landets rimeligste, og den rimeligste i Nordland fylke. Stort reinvesteringsbehov i nettet, inkludert investeringer i AMS og Statnetts utbygging og forbedring av sentralnettet, vil imidlertid medføre økt nettleie i fremtiden.

For 2017 er det varslet en betydelig lavere inntektsramme sammenlignet med vedtatt inntektsramme for 2016. Varslet for 2017 er 68,9 millioner kroner, mot 81,3 millioner kroner i vedtak for 2016. Årsaken til nedgangen er knyttet til lavere kostnader i bransjen.

Nettvirksomheten står ovenfor betydelige re- og nyinvesteringer, hvor installering av AMS-målere (automatiske strømmålere) hos alle nettkunder blir den største enkeltinvesteringen. Forskrift om måling, avregning og fakturering stiller krav om at alle strømkunder skal ha tatt i bruk AMS innen 1. januar 2019. AMS registrerer strømforbruket på timebasis, og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette gir raskere og mer korrekt innhenting av målerverdier, og bedre informasjon for kunden. AMS-målerne vil gi nettselskapet mer informasjon om forholdene i nettet, og kan dermed gi raskere feilretting og bedre planlegging av nettutbyggingen. Det vil gi høyere leveringssikkerhet. Nordkraft Nett startet utrulling av AMS-målere i oktober 2016. AMS-prosjektet holder framdriften, og både IT-systemer og forberedelser til utrulling går som planlagt. AMS-prosjektet ferdigstilles i løpet av våren 2018.

Det er i tiden fremover ventet flere regulatoriske endringer i rammevilkårene fra NVE. Krav til gjennomfakturering og endring i tariffering vil kreve omlegging av rutiner og systemer. I tillegg ser NVE på en sammenslåing av modell for distribusjon- og regionalnett, samt endring av referanserenten (NVE-renten). Dette er forhold som kan få konsekvenser for inntektsrammen til Nordkraft Nett. Nordkraft arbeider kontinuerlig med å tilpasse virksomheten til endrede krav.

Entreprenør

Konsernets entreprenørtjenester er samlet i virksomhetsområdet Entreprenør. Seksjonen innehar fagkompetanse innen vedlikehold av bygg, magasin-, vind- og småkraftverk, samt nettvirksomhet. Enheten er den avdelingen som har flest ansatte i konsernet og teller nesten 40 medarbeidere.

Entreprenørvirksomheten ivaretar drift og vedlikehold av Nordkrafts egne anlegg innenfor kraftproduksjon, nettvirksomhet og vedlikehold av bygg. De to største faggruppene er energimontører og energioperatører, men avdelingen har også andre fagarbeidere og en ingeniør/planleggingsstab på ca. fem årsverk. Entreprenøravdelingen har også ansvar for deler av konsernets eksterne virksomhet, herunder drift av gatelysnettet i Narvik, samt all ekstern fiberaktivitet. I tillegg er Driftsstøtte underlagt seksjonssjef Entreprenør. Driftsstøtte leverer tjenester til Nett og Produksjon knyttet til samband, fjernstyring og driftssentral.

Entreprenør leverer 54 % av sine tjenester til konsernets nettvirksomhet. Hovedfokus de to siste årene har vært å effektivisere ressursbruken på entreprenørtjenester. Det har vært jobbet målrettet mot å utjevne de tradisjonelle årssyklusene som råder i kraftbransjen. Dette har avdelingen i stor grad lyktes med og det er i dag jevnere belastning gjennom året, noe som har bidratt til større allsidighet for de ansatte og redusert bemanning.

Virksomhetsområdet Entreprenør hadde inntekter på 47,2 millioner kroner i 2016 (2015: 48,5 millioner kroner) og et driftsresultat på 1,5 millioner kroner (2015: 5,7 millioner kroner). Eksterne tjenesteleveranser har økt marginalt fra 2015 til 2016. Virksomheten er i stor grad rettet mot leveranser av tjenester til konsernselskaper til konkurransedyktige betingelser. Entreprenør har en totalkapital på 23,1 millioner kroner (2015: 24,0 millioner kroner).

Hovedfokus i tiden fremover er å videreutvikle en profesjonell entreprenørenhet med fokus på kvalitet og effektivitet. Det betyr at ressursstyring, kompetanseutvikling og kompetanseheving vil være viktig. Entreprenøravdelingen har blant annet et tett samarbeid med regionens utdanningsmiljøer og har som mål å bidra til å ivareta de yrkesfagene som er viktig for konsernet. Entreprenøravdelingen hadde ved årsskiftet fem lærlinger; en innenfor industrimekanikerfaget, og fire innen montørfaget.