Tall i 1000 NOK31.12.201631.12.2015
Betalingsmidler innenfor konsernkonto73 202100 941
Betalingsmidler utenfor konsernkonto42 41918 800
Sum betalingsmidler115 621119 741
Av likvide midler er følgende stilt som sikkerhet til motpart:
Tall i 1000 NOK31.12.201631.12.2015
Depotkonti i forbindelse med kraftomsetning på kraftbørs37 1125 629
Andre bundne bankinnskudd5 6307 176
Sum bundne bankinnskudd42 74212 806

Konsernet har et felles konsernkontosystem, som innebærer solidaransvar mellom deltakende selskaper. Nordkraft AS er det eneste selskapet med direkte mellomværende med banken, mens innskudd og trekk på datterselskapenes kontoer betraktes som konserninterne mellomværende. Konsernets selskaper har gjennom konsernkontosystemet mulighet til å trekke på konsernets samlede bankinnskudd.

Konsernets ubenyttede kassekredittrammer utgjorde 5 millioner kroner ved årsskiftet.