Årets skattekostnad fordeler seg på
Tall i 1 000 NOK20162015
Betalbar skatt 413 -
Korrigering tidligere års skatt -14 -
Skatt på aktuerielt tap -1 823 -
Endr. i utsatt skatt midlertidige forskjeller 2 865 -4 479
Sum skattekostnad1 442-4 479
Beregning av årets skattegrunnlag
Tall i 1 000 NOK20162015
Resultat før skattekostnad 7 626 -17 416
Permanente forskjeller 477 308
Endring i midlertidige forskjeller 3 764 -17 893
Verdiendring aksjer -305 -
Mottatt utbytte -9 539 -4 000
Skattepliktig del av utbytte 286 120
Realisert gevinst/tap aksjer 4 540 -
Avskåret rentefradrag 1 653 3 573
Benyttet fremførbart underskudd -6 848 -
Årets skattegrunnlag1 654-35 308
Oversikt over midlertidige forskjeller
Tall i 1 000 NOK31.12.201631.12.2015
Driftsmidler -17 688 -16 428
Netto pensjonsforpliktelse 2 697 -2 281
Gevinst- /tapskonto 770 963
Avskåret rentefradrag -6 190 -4 537
Fremførbart underskudd -48 080 -55 914
Sum-68 491-78 199
24/25 % utsatt skatt (+) / skattefordel (-)-16 438-19 550

Skattekostnaden sammenlignet med resultat før skatt avviker fra det beløpet som hadde fremkommet dersom nominell skattesats for alminnelig inntekt hadde vært benyttet.

Differansen er forklart som følger:
Tall i 1 000 NOK20162015
Resultat før skattekostnad 7 626 -17 416
Skatt beregnet med nominell skattesats 25% (27%) 1 906 -4 702
Skatt av permanente forskjeller -1 135 -964
Redusert utsatt skattefordel ved endret skattesats 685 1 187
Korreksjon skatt tidligere år -14 -
Sum skattekostnad1 442-4 479