Beløp i 1 000 NOK Note 2016 2015
DRIFTSINNTEKTER      
Salgsinntekt   - -
Andre driftsinntekter 12 49 597 55 169
Sum driftsinntekter   49 597 55 169
DRIFTSKOSTNADER      
Beholdningsendring egentilvirkede anleggsmidler   - -
Varekostnad   - -
Lønnskostnad 2, 3 26 322 28 164
Avskrivninger 6 4 018 4 238
Nedskrivninger/reversering av nedskrivninger   - -
Tap ved salg av anleggsmidler   - 178
Annen driftskostnad   23 319 27 633
Eiendomsskatt, falleie mv   - -
Sum driftskostnader   53 659 60 213
DRIFTSRESULTAT   -4 063 -5 044
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER      
Inntekt på investering i datter 4 14 756 1 188
Verdiendring aksjer 4 305 -
Finansinntekter 4 11 417 5 685
Finanskostnader 4 -14 790 -19 245
Netto finansposter   11 688 -12 372
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD   7 626 -17 416
Skattekostnad på ordinært resultat 5 1 442 -4 479
ÅRSRESULTAT   6 184 -12 936
Opplysninger om avsetninger til:      
Overført til/fra annen egenkapital 9 -6 184 12 936
Sum overføringer   -6 184 12 936