Beløp i 1 000 NOK 2016 2015
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter    
Resultat før skatt 7 626 -17 416
Av- og nedskrivninger 4 018 4 238
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger 1 134 5 779
Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld -462 163
Endring i andre tidsavgrensningsposter -50 431 36 726
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -38 115 29 490
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter    
Investeringer i varige driftsmidler -570 -1 298
Salg av varige driftsmidler (salgssum) 5 683 539
Investeringer varige driftsmidler ifm fusjon - -27 999
Avgang investeringer ifm fisjon    
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 5 113 -28 758
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter    
Endring kassakreditt 26 967 610
Innbetaling NK Pensjonskasse - -18 000
Fondssparing -2 139 -2 777
Endring aksjer 8 055 1 996
Mottatt utbytte - 218 000
Nedbetaling av gammel gjeld - -200 000
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 32 883 -172
Netto endring i likvider i året -119 562
Kontanter og bankinnskudd per 01.01 1 409 848
Kontanter og bankinnskudd per 31.12 1 290 1 409