ÅRETS SKATTEKOSTNAD FORDELER SEG PÅ
Tall i 1 000 NOK20162015
Betalbar skatt, alminnelig inntekt 11 297 8 563
Korrigering av skatt tidligere år -203 2 071
Grunnrenteskatt 11 500 -3 081
Endr. i utsatt skatt over EK -3 245 -15 699
Endr. i utsatt skatt midlertidige forskjeller 17 491 10 619
Sum skattekostnad36 8402 474
BETALBAR SKATT I BALANSEN:
Tall i 1000 NOK31.12.201631.12.2015
Betalbar skatt av årets resultat 11 297 8 563
Betalbar skatt tidligere år - 260
Grunnrenteskatt 4 329 -3 081
Naturressursskatt 9 652 9 550
Motregnet naturressursskatt tidligere år -7 195 -8 563
Skatteeffekt avgitt konsernbidrag -3 689 -
Betalbar skatt i balansen14 3946 729

Skattekostnaden sammenlignet med resultat før skatt avviker fra det beløpet som hadde fremkommet dersom nominell skattesats for alminnelig inntekt hadde vært benyttet. Differansen er forklart som følger:

BEREGNING AV ÅRETS SKATTEKOSTNAD
Tall i 1 000 NOK20162015
Resultat før skattekostnad 73 529 49 289
Skatt beregnet med nominell skattesats 18 382 13 308
Grunnrenteskatt 11 500 -3 081
Korreksjon tidligere år -203 2 071
Økt fremførbar grunnrenteskatt ved økt skattesats 4 748 -13 234
Redusert utsatt skatteforpliktelse ved redusert skattesats -1 825 -5 412
Mottatt utbytte - 2
Andre permanente forskjeller 470 52
Resultat tilknyttede selskap -900 -496
Virksomhet holdt for salg -365 3 152
Avskåret rentefradrag 8 175 21 352
Effekt utsatt skatt ført mot egenkapital -3 245 -15 699
Andre forskjeller 102 457
Sum skattekostnad36 8402 474
Effektiv skattesats50 %5 %
Endring utsatt skatt:
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Omløpsmidler Gevinst og tapskonto Pensjoner Lån og forpliktelser Fremførbart underskudd Sum
UTSATT SKATT PER 31. DESEMBER 2015620 2814 351-8 130824-12 792-235 746368 788
Resultatført i perioden -1 995 -25 739 1 648 4 076 6 971 49 083 34 044
Reklassifisert til virksomhet holdt for salg -14 536 -33 896 -13 673
Ført mot utvidet resultat i perioden -3 245 -3 245
UTSATT SKATT PER 31. DESEMBER 2016603 750-21 388-6 5151 655-5 821-185 767385 914

Utsatt skatt nettoføres i balansen når konsernet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt. Utsatt skattefordel knyttet til fremførbare negative grunnrenteinntekter oppfyller kravene til motregning.