Vårt web-baserte styringssystem «Nordkraft Standard», sikrer et godt kontrollmiljø og bidrar til å oppfylle konsernets hensikter og mål. Konsernet setter rammer og retningslinjer for intern kontroll, og det er utarbeidet policyer for å sikre felles tilnærming for utøvelse av virksomheten. Ansvaret for risikostyringen ligger hos det enkelte virksomhetsområde, og er en integrert del av forretningsaktivitetene for å bidra til å sikre oppnåelse av strategiske og operative mål. Konsernet følger opp intern kontroll på konsernnivå via konsernets controllere.

Markedspriser på kraft er en av flere viktige verdidrivere for konsernets resultat. Nordkraft håndterer markedsrisikoen ved å handle standardiserte finansielle instrumenter. Det er etablert fullmakter og rammer for sikringsstrategien, som rapporteres løpende til ledelsen.

Innen kraftsalg er konsernet eksponert for valutarisiko, som følge av at alt kjøp og salg på kraftbørsen foregår i euro. Netto daglige kontantstrømmer i euro veksles fortløpende til norske kroner. Konsernet har sikringsstrategier for valutasikring av krafthandel, og benytter i hovdsak terminkontrakter.

Produksjon og Nett er konsesjonspliktige virksomheter, og gjenstand for offentlig regulering. Nettvirksomheten er et naturlig monopol med offentlig regulerte inntekter, og det kan forekomme uforutsette svingninger på grunn av endringer i reguleringsmodellen.

Nordkraft er eksponert for renterisiko gjennom renteendringer på de rentebærende lånene, i tillegg til at swaprenten med kredittpåslag inngår i inntektsrammefastsettelsen for nettvirksomheten. I tillegg er risiko knyttet til virksomhetens rammebetingelser og effekten av politiske beslutninger vesentlig, spesielt knyttet til nettvirksomheten og i forhold til elsertifikatmarkedet.

Konsernet er utsatt for en viss likviditetsrisiko. Lave kraftpriser reduserer konsernets lønnsomhet og likviditet. Det har de siste årene vært høyt fokus på likviditetsstyring og kostnadsreduserende tiltak. Konsernet har en tilfredsstillende egenkapital og stabile kontantstrømmer fra drift. Nordkraft tegnet 1. desember 2014 en toårig låneavtale med et felleskap av DNB og Sparebanken Narvik, hvor DNB i desember 2015 syndikerte med Swedbank. Alle langsiktige lån forfaller i 2017. I mars 2017 tegnet Nordkraft en femårig låneavtale med et felleskap av DNB, Swedbank og Sparebanken Narvik. Låneavtalen inkluderer en opsjon på inntil 2 års forlengelse.