Tall i 1000 NOK Note 2016 2015
Driftsresultat før av-/nedskrivninger   159 980 167 859
Justert for:      
-økning i pensjonsmidler   2 082 -898
-gevinst (-)/tap (+) ved salg av anleggsmidler og virksomhet   71 1 247
-resultat finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet 6 60 715 -30 396
-andre ikke likviditetsposter   -5 918 3 748
Endring i arbeidskapital:      
-kundefordringer og andre  fordringer   -15 217 -16 780
-leverandører, annen kortsiktig gjeld og avsetninger forpliktelser   25 991 33 977
Kontantstrøm fra driften   227 703 158 756
Betalte renter   -53 650 -65 471
Mottatte renter   2 844 5 068
Betalte skatter   -6 729 -14 466
Netto kontantstrøm fra driften   170 169 83 887
Investering i varige driftsmidler 12 -58 859 -109 669
Kjøp av virksomhet, aksjer, andeler mv   - -20 246
Salg varige driftsmidler   201 471 446
Kontantstrøm investeringsaktiviteter   -58 658 341 530
Låneopptak 18 - 50 000
Nedbetaling lån 18 -125 170 -450 690
Mottatt utbytte   9 539 4 007
Kontantstrøm finansieringsaktiviteter   -115 631 -396 683
Endring i betalingsmidler   -4 120 28 735
Betalingsmidler pr 1. januar  15 119 741 91 006
Betalingsmidler pr 31. desember   115 621 119 741