2016
Tall i 1000 NOKLån 01.01.2016Årets avdragOpptak nye lånLån 31.12.2016Påløpte renterAvdrag 2017 Lånets forfalls-profil
Nordkraft AS 180 000 - - 180 000 325 50 000 31.03.2017
Nordkraft Magasin AS 1 225 170 125 170 - 1 100 000 4 268 250 000 31.03.2017
Nordkraft Nett AS 140 000 - - 140 000 289 - 31.03.2017
Sum langsiktig rentebærende gjeld1 545 170125 170 - 1 420 0004 882300 000

Det er tegnet en ny femårig låneavtale per 31. mars 2017 med opsjon på forlengelse med 1 + 1 år. Avtalen er inngått med DNB, Swedbank og Sparebanken Narvik i fellesskap.

2015
Tall i 1000 NOKLån 01.01.2015Årets avdragOpptak nye lånLån 31.12.2015Påløpte renterAvdrag 2016Lånets forfalls-profil
Nordkraft AS 380 000 200 000 - 180 000 325 - 31.03.2017
Nordkraft Magasin AS 1 250 860 25 690 - 1 225 170 4 730 25 170 31.03.2017
Nordkraft Nett AS 90 000 - 50 000 140 000 193 - 31.03.2017
Nordkraft Prosjekt AS 225 000 225 000 - - - -
Sum langsiktig rentebærende gjeld1 945 860450 69050 0001 545 1705 24825 170

Konsernets lån er eksponert for renteendringer i markedet knyttet til løpetiden på låneporteføljen.

Nordkraft har negativ pantsettelsesklausul i låneavtalene. Avtalene har bestemmelser om at det ikke skal foretas vesentlige oppkjøp eller avhendes vesentlige eiendeler uten etter samtykke. Endringer i eierskap i Nordkraft krever godkjennelse av långiver.

Låneavtalene inkluderer bestemmelser om finansielle krav, herunder krav om bokført egenkapital på minimum 25 % i konsernet og nøkkeltallet EBITDA/netto rentekostnader må være på minimum 1,75.

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet:
Tall i 1000 NOK31.12.201631.12.2015
Produksjonsanlegg 1 626 243 1 756 066
Nettanlegg 226 861 210 925
Øvrige anleggsmidler 183 328 194 237
Panterett i depotkonto stillet som sikkerhet for krafthandel, innestående beløp 37 112 5 594
Sum bokført verdi pr. 31.122 073 5442 166 822
Pantstillelser
Bankkonti 36 125 3 705
Pantelån 1 420 000 1 520 000
Sum pantstillelser1 456 1251 523 705
Garantiforpliktelser
Bankgarantier ifm. handel på Nord-Pool - 1 000
Sum garantiforpliktelser - 1 000