Lønnsom drift

God underliggende drift har gitt betydelige resultatforbedringer innen produksjons- og nettvirksomheten. Resultat før skatt på 73,5 millioner kroner har økt med 24 millioner kroner fra 2015.

Varige kostnads-reduksjoner på 90 – 100 millioner kroner

Kostnadsreduserende tiltak har bidratt til et betydelig lavere kostnadsnivå, og pågående forbedringsarbeid gir potensiale for skalerbarhet.

 

 

Operatørskap & nye inntekter

Nordkraft har en sterk industriell ambisjon som også omfatter drift av kraftverk man selv ikke eier. Operatørskapsinntekter er økende, og utgjorde 4,5 % av omsetningen i 2016.

 

 

Oppnår høyere kraftpris enn markedet

Nordkraft oppnår bedre kraftpriser enn markedet gjennom produksjonsoptimering og sikringsposisjoner. I 2016 var oppnådd kraftpris 5 % høyere enn NO4-prisen.

 

 

Derivater

Verdien av derivater synker med økende kraftpris og motsatt. For 2016 har beholdningen av langsiktige kraftkontrakter hatt et verdifall på 60,7 millioner kroner, mens det er realisert en gevinst på 4,4 millioner kroner for oppgjorte sikringshandler.

 

 

Finansiell risiko betydelig redusert

Kapitalstrukturen har ytterligere forbedret seg i 2016. Egenkapitalandel har økt til 32,1 % og netto gjeld/EBITDA har endret seg fra 8,5 i 2015 til 8,3 i 2016. Rentebærende gjeld er redusert med 125 millioner kroner.