Tall i 1000 NOK Note 31.12.2016 31.12.2015
EIENDELER      
Anleggsmidler      
Immaterielle eiendeler      
Vannfalls-/konsesjonskraftrettigheter 12 452 277 455 214
Sum immaterielle eiendeler   452 277 455 214
Varige driftsmidler      
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 12 125 750 128 586
Nettanlegg 12 226 861 210 925
Prosjekter under utvikling 12 26 178 38 490
Produksjonsanlegg 12 1 626 243 1 596 287
Maskiner og anlegg 12 31 400 30 946
Sum varige driftsmidler   2 036 432 2 005 233
Finansielle anleggsmidler      
Investeringer i tilknyttet selskap 10 56 139 62 717
Investering i aksjer og andeler 3, 13 24 835 22 697
Pensjonsmidler 19 7 603 -
Andre langsiktige fordringer 13 458 691
Sum finansielle anleggsmidler   89 036 86 105
Sum anleggsmidler   2 577 744 2 546 552
       
Omløpsmidler      
Virksomhet holdt for salg 21 141 748 152 238
Varer i arbeid 12 - 33 580
Kundefordringer 3, 14 43 748 38 217
Finansielle instrumenter 3, 13 13 088 55 196
Andre fordringer 14 84 233 74 314
Bankinnskudd, kontanter ol. 15 115 621 119 741
Sum omløpsmidler   398 439 473 287
SUM EIENDELER   2 976 183 3 019 838
EGENKAPITAL      
Innskutt egenkapital      
Aksjekapital 16 175 242 175 242
Overkurs 16 404 020 404 020
Sum innskutt egenkapital   579 262 579 262
Opptjent egenkapital      
Endring årets resultat      
Annen egenkapital   296 300 261 472
Sum opptjent egenkapital   296 300 261 472
Minoritetsinteresser   78 674 69 612
Sum egenkapital   954 236 910 346
GJELD      
Avsetning for forpliktelser      
Pensjonsforpliktelser 19 - 3 296
Utsatt skatt 11 385 914 368 788
Andre avsetninger for forpliktelser 20 14 469 24 347
Sum avsetning for forpliktelser   400 383 396 432
Annen langsiktig gjeld      
Gjeld til kredittinstitusjoner 13, 18 1 420 000 1 545 170
Finansielle instrumenter 13 9 784 28 999
Sum langsiktig gjeld   1 429 784 1 574 169
Kortsiktig gjeld      
Finansielle instrumenter 13 13 464 4 108
Leverandørgjeld 13 21 526 17 392
Betalbar skatt 11 14 394 6 729
Skyldige offentlige avgifter   30 305 25 397
Annen kortsiktig gjeld 13, 17 112 091 85 264
Sum kortsiktig gjeld   191 781 138 890
Sum gjeld   2 021 947 2 109 491
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   2 976 183 3 019 838