Tall i 1 000 NOKMaskiner, inventar o.a.Bygg og tomterSum varige driftsmidler
Anskaffelseskost pr. 1.1 31 652 164 094 195 746
Tilgang i året 462 108 570
Avgang i året -5 802 0 -5 802
Anskaffelseskost pr. 31.1226 312164 202190 514
Akk. avskrivninger pr. 1.1 22 919 13 572 36 491
Akk. nedskrivninger pr 1.1 - 38 700 38 700
Akk. avskrivning avgang -3 459 - -3 459
Årets avskrivninger 1 474 2 543 4 018
Akk. av-/nedskrivninger pr. 31.1220 93454 81575 750
Bokført verdi pr. 31.125 378109 386114 764
Avskrivningssats10 - 20 %0 - 10 % -