Tall i 1000 NOK Note 2016 2015
Årsresultat   36 689 46 816
POSTER SOM SENERE IKKE KAN BLI OMKLASSIFISERT TIL RESULTATET      
Endring estimatavvik pensjoner 19 12 982 58 143
Skatt 11 -3 245 -15 699
SUM   9 736 42 444
Årets utvidede resultat   9 736 42 444
Årets totalresultat   46 425 89 260
TOTALRESULTATET TILORDNES:      
Aksjonærene i morselskapet   37 363 83 359
Minoritetsinteresser   9 062 5 901
ÅRETS TOTALRESULTAT   46 425 89 260