Finansinntekter
Tall i 1000 NOK20162015
Renteinntekter1 9354 260
Annen finansinntekt588794
Avkastning aksjer 626 -
Valutagevinst3 077 1 554
Utbytte - 7
Sum finansinntekter6 2276 615
Finanskostnader
Tall i 1000 NOK20162015
Rentekostnader 53 57167 924
Endring i virkelig verdi derivater-24 264-9 919
Aktiverte byggelånsrenter - -1 514
Valutatap2 999 1 295
Annen finanskostnad1 0123 835
Sum finanskostnader33 31861 621
Netto finans-27 091-55 006