Konsernets tilknyttede og felleskontrollerte selskaper per 31.12.2016 er spesifisert nedenfor. Alle selskapene har kun ordinære aksjer. 

Investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper
Tall i 1000 NOKAnskaffelses-tidspunktAnskaffelses-kostBalanseført verdiForretnings-kontorEierandelStemme-andel
Kraftinor AS 27.12.2002 57 770 51 560 Narvik 50,00 %50,00 %
Narvik Kapital AS07.10.2004 6 015 2 500 Narvik 30,53 %30,53 %
Futurum AS01.01.2003 600 579 Narvik 20,34 %20,34 %
Ågskarkraft AS01.01.2008 3 125 1 500 Mo i Rana 34,10 %34,10 %
Sum investering i tilknyttede selskaper56 139

Kraftinor AS leverer strøm til sluttbrukere lokalt og nasjonalt. Kraftinor AS eies i fellesskap med Lofotkraft Holding AS. Ågskarkraft AS er et småkraftselskap med kraftverk i drift. Selskapene Narvik Kapital AS og Futurum AS retter seg mot næringsutvikling i Narvik-regionen. I 2016 ble selskapene Lofotkraft Vind AS, Nordnorsk Havkraft AS og Nordnorsk Havkraft KS oppløst, mens eierandelen i Nordlandskraft AS ble solgt ut av Nordkraft-konsernet.       

Det er ingen betingede forpliktelser knyttet til konsernets investeringer i tilknyttede selskaper.

Tall i 1000 NOK20162015
Balanseført verdi 1. januar 62 717 64 480
Tilgang/avgang -2 167 -
Andel resultat 4 667 2 905
Årets avskrivning merverdi -1 068 -1 068
Utbytte -8 009 -3 600
Balanseført verdi 31. desember56 13962 717
Merverdi per 31. desember 6 631 7 700
Konsernets andel av resultat i de tilknyttede selskapene:
Tall i 1000 NOK Årets resultat
Kraftinor AS7 011
Nordlandskraft AS-233
Narvik Kapital AS-165
Futurum AS460
Nordnorsk Havkraft AS-100
Nordnorsk Havkraft KS-400
Ågskarkraft AS -1 906
Sum4 667