Kundefordringer
Tall i 1000 NOK 31.12.201631.12.2015
Nettleiefordringer32 53428 832
Andre kundefordringer11 84310 062
Avsetning til dekning av tap-629-676
Kundefordringer netto43 74838 217
Andre fordringer
Tall i 1000 NOK 31.12.201631.12.2015
Lån og forskudd til ansatte7 5078 490
Fremførbar naturressursskatt59 06649 104
Andre kortsiktige fordringer17 66116 720
Sum andre kortsiktige fordringer84 23374 314

Virkelig verdi av kundefordringer og andre fordringer tilsvarer balanseført verdi.