Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene benyttes på samme måte i alle presenterte perioder, dersom ikke annet fremgår. Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost-prinsippet med unntak av visse finansielle instrumenter og derivater som er vurdert til virkelig verdi på balansedagen.

2.1 Konsolidering

Konsernregnskapet viser det samlede økonomiske resultatet og den samlede økonomiske stillingen for morselskapet Nordkraft AS og datterselskaper.

2.1.1 Datterselskaper

Et datterselskap er definert som et selskap der Nordkraft har kontroll. Kontroll oppnås ved at investor er utsatt for variabilitet i avkastning som følge av eierskap i eller avtaler inngått med selskapet. Nordkraft må ha evne til å påvirke avkastningen gjennom sin kontroll over selskapet. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet og blir utelatt fra konsolidering når kontroll opphører.

Ved kjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytt, måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Alle identifiserbare eiendeler og forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Minoritetsinteresser i det oppkjøpte selskapet måles fra gang til gang, enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte selskapets nettoeiendeler. Utgifter knyttet til oppkjøp kostnadsføres når de påløper.

Skjer oppkjøpet i flere trinn, skal eierandel fra tidligere kjøp verdsettes på nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunktet med resultatføring av verdiendringen. Betinget vederlag måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Etterfølgende endringer i virkelig verdi av det betingede vederlaget skal i henhold til IAS 39 resultatføres, eller føres som en endring i utvidet resultat dersom det betingede vederlaget klassifiseres som en eiendel eller gjeld. Det foretas ikke ny verdimåling av betingede vederlag klassifisert som egenkapital, og etterfølgende oppgjør føres mot egenkapitalen.

Dersom transaksjonsprisen (inkludert eventuelle minoritetsinteresser og virkelig verdi av tidligere eierandeler) overstiger virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og gjeld i oppkjøpet, regnskapsføres dette som goodwill. Dersom transaksjonsprisen (inkludert eventuelle minoritetsinteresser og virkelig verdi av tidligere eierandeler) utgjør mindre enn virkelig verdi av netto eiendeler i datterselskapet som følge av et kjøp på gunstige vilkår, føres differansen som gevinst i resultatet.

Konserninterne transaksjoner, mellomværender og urealisert gevinst eller tap mellom konsernselskapene elimineres. Rapporterte tall fra datterselskapene omarbeides om nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper.

2.1.2 Tilknyttet selskap (TS)

Tilknyttede selskaper er enheter hvor Nordkraft har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. Betydelig innflytelse foreligger normalt når konsernet har mellom 20 og 50 prosent av stemmerettene. Andeler i tilknyttede selskaper konsolideres etter egenkapitalmetoden og presenteres på samme linje som andeler i felleskontrollert virksomhet i resultatregnskapet og balansen.

2.2 Segmentrapportering

Konsernet rapporterer driftssegmenter i tråd med hvordan konsernledelsen fatter, følger opp og evaluerer sine beslutninger. De operative segmentene identifiseres på bakgrunn av den interne styringsinformasjonen som periodisk gjennomgås av ledelsen og er beslutningsgrunnlag for ressursallokering og måloppnåelse.

2.3 Valuta

Konsernregnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som både er den funksjonelle valutaen til alle konsoliderte selskaper og presentasjonsvalutaen til konsernet. Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved bruk av transaksjonskursen, mens balanseposter vurderes til balansedagens kurs.

2.4 Varige driftsmidler

Investeringer i produksjonsanlegg og andre varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Avskrivningene starter når eiendelene er ferdigstilt og kan tas i bruk. Anskaffelseskost for varige driftsmidler omfatter utgifter for å anskaffe eller utvikle eiendelen slik at den er klar for bruk. Direkte henførbare lånekostnader tillegges anskaffelseskost. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som reparasjoner og vedlikehold, resultatføres løpende, mens øvrige utgifter som øker fremtidig produksjonskapasitet balanseføres. Ved tidsbegrensede konsesjoner avsettes det for fjerningsforpliktelser.

Tomter avskrives ikke. Andre driftsmidler avskrives lineært over forventet brukstid, som er:

 • Kraftanlegg                            5 – 100 år
 • Nettanlegg                             30 – 50 år
 • Bygninger                              25 – 50 år
 • Driftsløsøre og inventar                   5 år

Restverdi hensyntas ved beregning av årlige avskrivninger. Avskrivningstiden vil tilpasses konsesjonsperioden. Estimert brukstid og restverdi vurderes årlig.

2.5 Immaterielle eiendeler
 

2.5.1 Vannfallsrettigheter

Vannfallsrettigheter er oppstått i forbindelse med virksomhetskjøp, og er balanseført til historisk anskaffelseskost. Konsernet har både evigvarende og tidsbegrensede fallrettigheter. Evigvarende eiendeler avskrives ikke, mens tidsbegrensede fallrettigheter avskrives over 40 - 60 år.

2.5.2 Konsesjonskraftrettighet

Nordkraft har avtaler om levering av konsesjonskraft til Narvik kommune og Tysfjord kommune til myndighetsbestemte priser. Konsesjonskraft skal i utgangspunktet sikre kommunene elektrisk kraft til en rimelig pris. Nordkraft har kjøpt rettighetene til Narvik kommunes konsesjonskraft (128 GWh/år) frem til 31.12.2050. Regnskapsmessig avskrives rettighetene med basis i beregnet kontantstrøm i leieperioden.

2.5.3 Goodwill

Goodwill er forskjellen mellom anskaffelseskost ved virksomhetskjøp og virkelig verdi av konsernets andel av netto identifiserbare eiendeler i den oppkjøpte virksomheten på oppkjøpstidspunktet. Goodwill balanseføres til anskaffelseskost med fradrag for nedskrivninger. For etterfølgende vurdering av behov for nedskrivning blir goodwill allokert til de kontantgenererende enheter som forventes å få fordeler av oppkjøpet. Nedskrivning på goodwill reverseres ikke.

2.6 Verdifall på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Goodwill og evigvarende immaterielle eiendeler avskrives ikke, men testes årlig for verdifall. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives, vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at fremtidig inntjening ikke kan forsvare balanseført verdi. Forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp resultatføres som nedskrivning. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av bruksverdi og virkelig verdi med fradrag av salgskostnader. Ved vurdering av verdifall grupperes eiendelene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer, kalt kontantgenererende enheter. Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, unntatt goodwill.

2.7 Anleggsmidler holdt for salg

Anleggsmidler blir klassifisert som holdt for salg når balanseført beløp i hovedsak vil bli realisert ved en salgstransaksjon, og et salg er vurdert som svært sannsynlig. Måling skjer til det laveste av balanseført verdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter.

2.8 Finansielle eiendeler

Finansielle eiendeler og gjeld regnskapsføres når Nordkraft blir part i kontraktsmessige betingelser knyttet til instrumentet. Finansielle eiendeler og forpliktelser innregnes første gang til virkelig verdi. Transaksjonskostnader legges til eller trekkes fra den finansielle eiendelen eller finansielle gjelden med mindre instrumentet føres til virkelig verdi over resultatet. Da resultatføres transaksjonskostnaden umiddelbart. Nordkraft klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier, basert på art av og formål med instrumentene: Til virkelig verdi over resultatet, utlån og fordringer og finansielle eiendeler tilgjengelig for salg. Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler ved anskaffelse.

2.8.1 Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet

Følgende kategorier av finansielle instrumenter føres til virkelig verdi over resultatet:

 • Finansielle kontrakter om kjøp og salg av energirelaterte produkter klassifisert som derivater.
 • Valuta- og rentederivater anskaffet for å styre og redusere konsernets eksponering for svingninger i renter og valuta.
 • Andre finansielle instrumenter holdt for handelsformål.

2.8.2 Utlån og fordringer

Utlån og fordringer er finansielle fordringer og gjeld som ikke omsettes i et aktivt marked og måles ved førstegangs innregning til virkelig verdi tillagt direkte henførbare transaksjonskostnader. De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. Utlån og fordringer består av kundefordringer og andre fordringer, samt kontanter og kontantekvivalenter i balansen.

2.8.3 Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er finansielle eiendeler som ikke er derivater, og som man velger å plassere i denne kategorien, eller som ikke tilhører noen annen kategori. De klassifiseres som anleggsmidler så sant ikke investeringen forfaller, eller ledelsen har til hensikt å selge investeringen, innen 12 måneder fra balansedagen.

2.9 Beholdninger

Kostpris tilordnes beholdninger spesifikt der dette er mulig. Ved ombyttbare varer tilordnes kostpris ved bruk av FIFO-metoden (først inn – først ut).

2.9.1 Elsertifikater

Nordkraft mottar ikke elsertifikater gjennom egenprodusert kraft, men kjøper elsertifikater fra operatørdrevne kraftverk. Kjøpte elsertifikater er klassifisert som varelager og vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realiserbar verdi. I den grad beholdningen av elsertifikater dekker inn forpliktelsen til nettvirksomheten, måles forpliktelsen til bokført verdi av elsertifikatbeholdningen. Forpliktelse som ikke er dekket inn vurderes til virkelig verdi av elsertifikater på balansedagen.

2.9.2 Varer

Lagerbeholdning måles til det laveste av kostpris og netto realiserbar verdi. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO-metoden. For ferdig tilvirkede varer og varer under tilvirkning består anskaffelseskost av utgifter til produktutforming, materialforbruk, direkte lønnskostnader og andre direkte kostnader. Lånekostnader medregnes ikke. Netto realisasjonsverdi er estimert salgsverdi fratrukket variable kostnader for ferdigstillelse og salg.

2.9.3 Vannmagasinbeholdning

Magasinbeholdninger og endringer i denne er ikke balanse- og resultatført i konsernregnskapet. Vannbeholdning ved årets slutt vil ha betydning for fremtidig inntekt og produksjon.

2.10 Kundefordringer

Kundefordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved etterfølgende måling vurderes kundefordringer til amortisert kost ved bruk av effektiv rente, fratrukket avsetning for inntruffet tap.

2.11 Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende består av kontanter, bankinnskudd, samt andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid.

2.12 Lån

Lån regnskapsføres til virkelig verdi fratrukket transaksjonskostnader på utbetalingstidspunktet. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom utbetalt lånebeløp og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid som del av effektiv rente. Kostnader knyttet til etablering av trekkrettigheter balanseføres i påvente av låneopptak dersom det er sannsynlig at lån blir trukket opp. Kostnadene føres senere til fradrag på lånet ved opptrekk. Dersom det ikke anses sannsynlig at hele eller deler av trekkrettigheten blir trukket opp balanseføres honoraret som forskuddsbetalte likviditetstjenester og kostnadsføres over perioden rettigheten gjelder for.

2.13 Skatt

Konsernets kraftproduksjonsvirksomhet er underlagt de særskilte reglene for beskatning av kraftforetak. Konsernets skattekostnad omfatter i tillegg til ordinær resultatskatt også naturressursskatt og grunnrenteskatt.

Resultatskatt

Resultatskatt blir beregnet etter ordinære skatteregler, slik at anvendt skattesats er den til enhver tid vedtatte. Skattekostnaden knyttes til det regnskapsmessige resultatet og består av periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. Utsatt skatt/skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi, samt skattevirkninger av underskudd til fremføring. Utsatt skattefordel blir balanseført i den grad det er sannsynlig at fordelen kan benyttes. Skatt på poster ført mot utvidet resultat er også ført mot utvidet resultat, og skatt på poster knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen.

Grunnrenteskatt

Grunnrenteskatt er overskuddsavhengig og utgjør 33 prosent av kraftstasjonenes normerte resultat utover beregnet friinntekt. Negativ grunnrenteinntekt i ett kraftverk kan utlignes mot positiv grunnrenteinntekt i andre kraftverk, samt at negativ grunnrenteinntekt kan fremføres mot senere positiv grunnrenteinntekt inkludert rente. Utsatt skatt beregnes for kraftverk som har netto skatteøkende forskjeller.

Naturressursskatt

Naturressursskatt er en overskuddsuavhengig skatt som beregnes på grunnlag av det enkelte kraftverkets gjennomsnittlige kraftproduksjon de siste syv årene. Skattesatsen utgjør 1,3 øre/kWh. Naturressursskatten kan utlignes mot alminnelig inntektsskatt, og ikke utlignet naturressursskatt tillagt renter kan fremføres.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt utgjør inntil 0,7 prosent av beregnet takstverdi. Alminnelig inntektsskatt og grunnrenteskatt resultatføres som ordinære skatter. Eiendomsskatt resultatføres som en driftskostnad.

2.14 Pensjoner

Nordkraft dekker i hovedsak sine pensjonsforpliktelser via kollektive pensjonsordninger i livsforsikringsselskaper. Konsernet har for tiden en innskuddsordning, samt en ytelsesordning lukket per 1. juni 2013.

Ytelsesplan

En ytelsesplan er en pensjonsordning som definerer den pensjonsutbetalingen en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonen fastsettes normalt som en andel av den ansattes lønn. Kravet til full pensjonsopptjening er mellom 30 og 40 år. Ansatte som ikke har full opptjening får sin pensjon redusert forholdsmessig. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de fremtidige pensjonsytelsene redusert for virkelig verdi av pensjonsmidlene. Nåverdien av de fremtidige ytelser i pensjonsordningene opptjent på balansedagen beregnes ved bruk av påløpte ytelsers metode.

Positive og negative estimatavvik som skyldes endringer i aktuarmessige forutsetninger eller grunnlagsdata føres mot egenkapitalen via utvidet resultat.

Netto pensjonsmidler for overfinansierte ordninger er balanseført til virkelig verdi, og klassifisert som langsiktig eiendel. Netto pensjonsforpliktelser for underfinansierte ordninger, og ikke fondsbaserte ordninger som dekkes over drift, er klassifisert som langsiktig gjeld.

Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i lønn og andre personalkostnader, og består av summen av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på den beregnede forpliktelsen og beregnet avkastning på pensjonsmidlene.

Innskuddsplan

En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor konsernet betaler faste bidrag til en forvalter. Konsernet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enheten ikke har nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad når de forfaller.

2.15 Avsetninger

Nordkraft regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en plikt som følge av tidligere hendelser, og det er mer enn 50 % sannsynlighet for at forpliktelsen vil komme til oppgjør ved en overføring av økonomiske ressurser, og forpliktelsens størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad av pålitelighet. Ved lavere sannsynlighet opplyses det om forholdene i notene til regnskapet med mindre sannsynligheten for utbetaling er svært lav. Avsetninger innregnes med det beløp som er uttrykk for beste estimat av de utgifter som kreves for å gjøre opp den eksisterende forpliktelsen på balansedagen.

2.16 Inntektsføring

Inntektsføring generelt

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer og rabatter. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Salg av kraft

Konsernet produserer og selger energi til den nordiske kraftbørsen. Salget resultatføres når energien er levert til kraftbørsen. Salget regnskapsføres basert på oppnådde priser som enten er kontrakts- eller spotpriser, men som også kan være prissikret for leveranseperioden.

Nettleie

Nettvirksomheten er underlagt inntektsrammeregulering fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE fastsetter hvert år en maksimal inntektsramme for den enkelte netteier. Inntektsrammen fastsettes dels ut fra historiske kostnader, og dels på bakgrunn av en norm. Normen skal sikre at selskapene driver effektivt. Mer-/mindreinntekt vil være forskjellen mellom faktisk inntekt og tillatt inntekt (regulert inntektsramme + viderefakturerte sentralnettskostnader). Inntektsrammens størrelse justeres årlig for endringer i leveringskvaliteten (KILE). Inntekter innregnet i resultatregnskapet tilsvarer de faktiske tariffinntektene gjennom året. Forskjellen mellom inntektsrammen og faktiske tariffinntekter utgjør mer- eller mindreinntekt og balanseføres ikke.

2.17 Leieavtaler

Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler kostnadsføres lineært over leieperioden. Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til det underliggende leieobjektet er gått over på leietaker, klassifiseres avtalen som finansiell. Konsernet har ingen finansielle leieavtaler.

2.18 Nye og endrede regnskapsstandarder

Endringer i standarder i 2016 påvirker Nordkraft kun i liten grad. Endringer i standarder vedrører:

 • IFRS 9 omhandler klassifisering, måling og fraregning av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser, introduserer nye regler for sikringsbokføring og nedskrivning av finansielle eiendeler. Endringen forventes ikke å ha vesentlig effekt på konsernregnskapet.
 • IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28 – konsolideringsunntak. Det er foretatt endringer som klargjør omfanget av konsolideringsunntaket for investeringsvirksomheter. Konsernet er ikke påvirket av denne endringen.
 • IFRS 15 introduserer en ny modell for innregning av inntekter fra kundekontrakter. Standarden erstatter IAS 18 Driftsinntekter og IAS 11 Anleggskontrakter. Konsernets inntekter består av kraftsalg, nettinntekter, operatørskapsinntekter, rådgivningsinntekter og entreprenørtjenester. Endringen forventes ikke å ha vesentlig effekt på konsernregnskapet.
 • IAS 12 klargjør den regnskapsmessige behandlingen ved innregning av eiendel ved utsatt skatt knyttet til gjeldsintrument som måles til virkelig verdi i gitte situasjoner.
 • IFRS 16 erstatter IAS 17 Leieavtaler og relaterte fortolkninger. Standarden krever at alle leasingavtaler, både finansielle og operasjonelle, skal balanseføres. Kortsiktige og leieavtaler av uvesentlig verdi er unntatt. Nordkraft har et fåtall operasjonelle leieavtaler, hvor akkumulerte forpliktelser er uvesentlig. Endringen forventes ikke å ha effekt på konsernregnskapet.