Lønnskostnader
Tall i 1 000 NOK20162015
Lønninger 15 201 16 116
Arbeidsgiveravgift 1 952 2 026
Pensjonskostnader 5 203 6 539
Styrehonorar 700 704
Annen personalkostnad 3 266 2 779
Sum lønnskostnader26 32228 164
Ansatte og årsverk
Tall i 1 000 NOK20162015
Antall ansatte1820
Antall årsverk1820

Informasjon om godtgjørelse til administrerende direktør er gitt i konsernets note 7.

Det er ingen enkeltlån/sikkerhetsstillelser som utgjorde mer enn 5 % av selskapets genkapital. Det er ikke inngått avtaler om opsjoner til ansatte, styret eller andre nærstående parter.

Nordkraft AS tilbyr rentefrie personallån innenfor Skattedirektoratets forskrift. Maksimalt lån er 3/5 av Folketrygdens grunnbeløp, med tilbakebetaling innen 1 år. I tillegg er det etablert låneordning med inntil 6 ganger månedslønn, tilbakebetaling over maksimalt 5 år, og renteberegning i henhold til normalrente for lån i arbeidsforhold.

Fordringer på ansatte utgjorde til sammen 1,0 millioner kroner ved årsskiftet, mot 1,5 million kroner pr 31.12.2015.

Godtgjørelse til revisor
Tall i 1 000 NOK20162015
Ordinær revisjon 116 173
Andre tjenester 401 855
Sum revisjonskostnader5171 027