Nordkraft solgte selskapene Vesterålskraft Vind AS, Nygårdsfjellet Vindpark AS og Sørfjord Vindpark AS 5. januar 2017. Eiendeler og forpliktelser knyttet til selskapene er presentert netto på linjen Virksomhet holdt for salg i balanseoppstillingen. Selskapenes resultat etter skatt er presentert på linjen Virksomhet holdt for salg i resultatoppstillingen. 

Spesifikasjon av resultat for virksomhet holdt for salg:
Tall i 1000 NOK20162015
Driftsinntekter 20 578 19 842
Driftskostnader -23 955 -11 741
Netto finans -2 14
Resultat før skatt -3 379 8 115
Skatt 4 837 -5 456
Resultat etter skatt 1 458 2 659