Tall i 1 000 NOK20162015
Urealisert tap/(gevinst) derivater
Kraftderivater 60 715 -30 396
Sum andre tap/(gevinster) netto60 715-30 396