Minstevannsslipp

Overføring fra Austerdalen startet i 1983. Gjeldende pålagt slippregime ble fastsatt ved kgl.res. av 10. mai 1996 i forbindelse med at magasinet Gammelofvatnet ble tatt i bruk. Slippet er utformet slik at slippvannføringene for tre sesonger er absolutte, noe som innebærer at magasinet Gammelofvatnet må brukes aktivt hele året for å imøtekomme kravet. Nordkraft AS overtok driften av systemet i 2001.

I september 2008 innførte NVE pålegg om at vassdragsanlegg med krav om slipp måtte dokumentere slipp av minstevannføring. Plan for målinger og dokumentasjon av minstevannslipp i Austerdalen ble godkjent av NVE i april 2009, og målingene startet i mai 2009. Målingene viste at det ikke ble sluppet tilstrekkelige vannmengder for årene 2009 og 2010. Tiltak er iverksatt, og slippet er i samsvar med konsesjonspålegg fra og med 2011.

Nordkraft har orientert NVE om bruddet på konsesjonsvilkårene knyttet til minstevannsslippet, og sendt inn avviksrapport på forholdet. I 2015 ble det gjort ytterligere målinger av slippvannføringer som er innrapportert. Nordkraft har mottatt pålegg om å gjøre fiskebiologiske undersøkelser og iverksette tiltak. Det er avsatt 4 millioner kroner til dette.